طول مطالعه: 4 دقیقه

(: )

بهطور کلی امکان بررسی زمینههای رقابتپذیری هویتی شهرها در ابعاد فضاییکالبدی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، زیستمحیطی، مذهبی، اقتصادی و تجاری، ورزشی، علمی، صنعتی و فناورانه و سیاسی وجود دارد. 2. ابعاد ارتقای رقابتپذیری زمینهمحور شهر تبریز و راهبردهای آن کداماند؟ شریفزادگان و ندایی طوسی (1395) در پژوهشی با عنوان «سنجش مناسبت بهکارگیری مؤلفههای رقابتپذیری توسعة منطقهای در ایران»، رقابتپذیری منطقهای و الزامات آن و مقایسة رقابتپذیری استانهای 31گانة ایران را بررسی کردهاند.

ولادیمیر پوتین بیماری
رضایی و همکاران (1394) در مقالة «برنامهریزی راهبردی فضایی شهرهای کوچکاندام با استفاده از مدل متاسوات (مطالعة موردی شهر تفت استان یزد)»، بر راهبردهای توسعة شهر تفت با بهرهگیری از مدل راهبردی متاسوات تمرکز داشتهاند. تشدید آلودگی هوای شهر تبریز درنتیجة صنعتیشدن و افزایش جمعیت و مهاجرپذیری این شهر که پس از تهران، آلودهترین شهر کشور است (حسینزادة دلیر و قربانی گلزاری، 1394: 28)، تهدیدی جدی برای توسعة گردشگری شهر تبریز محسوب میشود. هدف پژوهش حاضر، جستوجوی ابعاد و راهبردهای ارتقای رقابتپذیری شهری و منطقهای با تمرکز بر ظرفیتهای زمینهای است.جام جهانی کشتی 2022&;.

اتریوم ارز دیجیتال سیمون انهالت (2007) در کتاب هویت رقابتی، مبانی هویتی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رویدادهای شهری و محیطی را در رقابتپذیری شهری و منطقهای ارائه کرده است. زمینه، محیط و مجموعة پیرامونی یک عنصر و همچنین منشأ الهام برای توسعه، برنامهریزی و طراحی است (بحرینی، 1388: 264؛ تولایی، 1380: 34-43). زمینهها بهمثابة مجموعهای از عناصر ذاتی و جداییناپذیر پدیدهها، تجلیگر هویت آنها هستند. سپس براساس زمینهها و شاخصهای ارزیابی، گویههای سنجش اولویت آنها ازنظر متخصصان و خبرگان در چهار بخش تنظیم شد که براساس جدولهای (1) تا (5) عبارتاند از: الف) مهمترین عوامل مؤثر بر رقابتپذیری شهر تبریز که برای 30 زمینه و مزیت رقابتی در پرسشنامه ارزیابی شدند.

زلنسکی کشته شد مزیت رقابتی پایدار در یک اقتصاد جهانی تا حد زیادی منطقهای و محلی است (داداشپور و احمدی، 1389: 60). این مزایای رقابتی محلی در شهرها و مناطق، همان زمینههای ارزشمند بومی هستند که نیازمند برنامهریزی معطوف به زمینههای هویتی است و با روشهای نوآورانه، رفع موانع سیاسی و قانونی، ایجاد صرفة اقتصادی و ارتقای کیفیات محصول و برندسازی در مقیاسهای منطقهای، ملی و بینالمللی به بهبود وضعیت رقابتپذیری کمک میکند. توجه به هویت در برندسازی شهری، امری ضروری است.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ نظمفر و همکاران (1396) در پژوهش خود با عنوان «بررسی وضعیت رقابتپذیری اقتصادی شهرهای ایران» به رتبهبندی استانهای کشور ازلحاظ برخورداری از شاخصهای رقابتپذیری توجه داشته و آنها را در دستههای کاملاً برخوردار، برخوردار، نسبتاً برخوردار، غیربرخوردار، کاملاً غیربرخوردار دستهبندی کردهاند. با توجه به تحلیل آماری پاسخهای پرسششوندگان (مدیران و متخصصان) دربارة اولویتدهی به راهبردهای ارتقای رقابتپذیری و برندسازی هویتی تبریز، میانگین نتایج این دادهها در نمودار زیر دیده میشود. این بهرهمندی به رونق اقتصادی و اعتبار فرهنگی آنجا میانجامد (سعیدنیا، 1378: 34). دسترسی نامطلوب، شلوغی، ازدحام و آلودگیهای صوتی و هوا، کمبود فضای سبز در بعضی معابر و خیابانهای بخش مرکزی شهر، رعایتنکردن سلسلهمراتب دسترسی، کمبود پارکینگهای مناسب و نفوذناپذیری معابر و بافتهای تاریخی و مرکزی شهرها، از مشکلات مهم شهر تبریز محسوب میشود.

در بافت تاریخی تبریز، تخریب بازارچة سمارسازان و درب باغمیشه و احداث مصلی در مجاورت ارگ علیشاه از نمونههای بیتوجهی به بناهای تاریخی است. 13 رشته فعالیت صنعتی استان حائز اهمیت است که عبارتاند از: چرمسازی، صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید مبلمان و چوب و محصولات چوبی، قطعه و مجموعهسازی، ماشینسازی و شیمیایی، وجود مراکز آموزش فنی و حرفهای مجهز و مراکز آموزش فنی شرکتهای بزرگ صنعتی، وجود صنایع مادر پیشرفته، شهرکهای تخصصی مانند سرمایهگذاری خارجی، فناوری قطعات خودرو، مصالح ساختمانی تبریز و سرامیکی مرند و همچنین واحدها و تشکلهای صنعتی و صنایع تبدیلی.

با مرکزیتیافتن مراغه در زمان هلاکوخان و انتخاب تبریز به پایتختی ایلخانان، رشد مدنیت در اطراف دریای سیاه، ارتباط بازرگانی میان شرق و غرب و تناسب آن، تبریز که بر سر راه شرق به غرب بود، اهمیت یافت. این امر طی فرایندی منعطف و پویا با جامعنگری به ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و طبیعی، کیفیات محیطی را در ابعاد یادشده و پایداری محیط تقویت میکند (مولایی و پیربابایی، 1395: 101). «زمینهگرایی»، بینشی فلسفی است که هر رویدادی را بهمثابة عملی جداییناپذیر از زمینة موجود و تاریخی مستمر و مداوم میداند و در رویکردی کارکردی و بنیادگرایانه در ارتباط با حقیقت و معنا در نظر گرفته میشود.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ، از مهمترین پیامدهای برنامههای یادشده بوده است؛ بهطوری که بعضی از این حوزههای صنعتی سازگار با زمینههای هویتی و بعضی ناسازگار با زمینههای هویتیاند. جاذبههای گردشگری و زمینههای هویتی بسیاری در شهر و منطقة تبریز وجود دارد که بررسی و بحث دربارة تمام آنها امکانپذیر نیست. قائدرحمتی و خاوریان گرمسیر (1394) در پژوهشی با عنوان «نقش تکنیک متاسوات در برنامهریزی راهبردی گردشگری شهر یزد»، روش سنتی سوات را نقد و کاربرد مدل متاسوات را در رهنمونساختن تصمیمگیرندگان در فرایندی یکپارچه از مرحلة اولیة طوفان مغزی به ایجاد فهرست رتبهبندیشدهای از اولویتها تبیین کردهاند.

به معنی «با هم یکیشدن (یکپارچه و ممزوجشدن)» میآید. چنانکه از توصیف این بنای بزرگ در بیشتر سفرنامهها و تواریخ برمیآید مسجد علیشاه در زمان آبادانی مزین به کاشی، ازارة سنگی و ستونهای مرمر و کتیبه و گچبری بوده است. بافت تاریخی و باستانی بیانکنندة هویت یک شهر است. جذابیت یک سبک زندگی شهری، بخش مهمی از تصویر هر شهر است. ؛ 4- مردم شهر که شهر را میسازند و ویژگیهای هویتی در حوزة زبان و فرهنگ و اجتماعات منسجم و گوناگون دارند.

این گزارش براساس سه مؤلفة مقررات و قوانین، فضا و ساختارهای گردشگری، منابع انسانی و فرهنگی و طبیعی، شاخص رقابتپذیری را ارزیابی میکند. وی جبهخانه و کارخانة توپریزی را راه انداخت که این مقدمة پاگرفتن صنایع جدید و ارتباط بیشتر با قفقاز و گرجستان و استانبول شد. یعقوبی منظری و آقامیری (1396) در پژوهشی با عنوان «تعیین راهبردهای صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشمانداز این صنعت» بر اهداف سند چشمانداز صنعت گردشگری در افق 1404 تمرکز داشتهاند.

آخرین بروزرسانی در: