طول مطالعه: 5 دقیقه

فرهمندمهر (1396) گزارش کرد که کسب و کارهای ورزشی کشور در بستر یک اکوسیستم قوی نیستند و تاثیرات نوسانی بازار برآن­ها به شدت اثرگذار خواهد بود. لذا، می­توان اذعان کرد که اقدام این تحقیق جهت طراحی مدل بلوغ فرایند­های مدیریت کسب و کارهای شرکت­های ورزشی خواهد توانست گام مهمی در جهت ایجاد آگاهیهای لازم برای کارآفرینان ورزشی بردارد. کوهن و همکاران (2014) در ارزیابی بلوغ بازاریابی در شرکت­های نرم­افزاری دریافتند بلوغ در این شرکت­های بیشتر تحت تاثیر ابعاد نوآوری قرار دارد.

زلنسکی بازیکن فوتبال
بروکز و همکاران (2014) در مطالعه­ای با استفاده از «مدل بلوغ در بهبود عملکرد مدیریت پروژه» نشان دادند که در سطوح بالای بلوغ، نتایج عملکرد تا حد زیادی به مدل بلوغ مدیریت پروژه بستگی دارد. شکل 2 و جدول 4، نتایج مربوط به مدلسازی معادله ساختاری را نشان میدهند. با توجه به بررسیهای آنها، از طریق معادله زیر قابل محاسبه میباشد. با توجه به عوامل دخیل در این مدل می­توان دریافت که بار دیگر محققان، اهمیت عوامل محیطی و فردی را در ایجاد کسب و کار خاطرنشان کردند.

2016) در مطالعه مدل بلوغ بهعنوان یک روش بهبود کسب و کار برای تولیدکنندگان قطعات خودرو نشان دادند که بر اثر مدل بلوغ کسب و کار که در شرکت مهندسی اجرا شده است، سیستم تا 80 درصد کیفیت محصول را رعایت کرده و به اهداف تقاضا و عرضه بهطور مؤثر دست یافته است. از طرفی دیگر، محال و ناروانی (2012) و رانگیلر و همکاران (2012) در دسته­بندی متفاوتی عوامل بلوغ کسب و کار را مبتنی بر وظایف و ابزارهای مدیریتی گزارش کردند.

جام جهانی والیبال

لذا برای تعمق بیشتر در مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار شرکت­های تولیدی، انجام همین تحقیق با رویکرد کیفی پیشنهاد میگردد. 2017) در مطالعه­ای به ارزیابی بلوغ فرآیند کسب و کار در شرکت­های ویتنام پرداخت. خان چو (2017) نشان داد که بیشتر شرکت ها بین حالت تکامل یافته و فرآیند عبور از بلوغ هستند و برند، قوی­ترین و فناوری، ضعیفترین جنبه در این شرکتهاست که با نتایج این پژوهش همخوان نیست. پس مدل ارائه شده در این پژوهش، شناختی از سطوح بلوغ مدیریت کسب وکار را براساس ارتباط آن با مجموعهای از فعالیتهای شرکت ایجاد میکند.

در این راستا به کارگیری و اجرای مدیریت فرایند در کنار کسب سهم شرکت و بازار نیاز است. همچنین تاثیر صنایع حمایتی (تامینی و توزیعی) در زمینه ایجاد و پایداری بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار تولیدات ورزشی بررسی شود. 1998) تصمیم به ایجاد کسب و کار را برآمده از تعامل چند عامل میدانند که عبارتاند از: شخصیت، متغیرهای وضعیتی و درک از خود و حمایت اجتماعی. ضمن اینکه مدیران شرکتها میتوانند علاوه بر تجزیه و تحلیل اطلاعات کلیدی و بهینهسازی تصمیمات راهبردی، از زنجیره فرآیند و عملکرد فرآیند به عنوان ابزاری برای عملکرد بهتر در جهت کسب سهم بیشتری از بازارها و مشتریان جدید استفاده نمایند.

اکوسیستمها از تعاملهای بین ذینفعان به وجود میآیند و هر تعاملی میتواند آثار متعدد و گوناگونی داشته باشد که بر روی تمام اجزاء سیستم تأثیرگذار خواهد بود. کوزه­چیان و همکاران (1393) در بررسی مدلی برای راهاندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی نشان دادند که هر سه عامل فردی، محیطی و سرمایهای با ایجاد کسب و کار رابطۀ مثبت و معنیداری دارند. هر مسیر متناظر با یکی از فرضیات مدل است.

حلقه مشترک در این میان، اصل بهبود مستمر است و بهبود مستمر نیازمند سیستم کارآمد مدیریت عملکرد می­باشد. با توجه به جدول 2، در بعد اکوسیستم بازار، متغیر واردات خارجی بازار دارای بیشترین میانگین (27/4) و متغیر رقابت بازار دارای کمترین میانگین (70/3) و در بعد سیستم شرکت، متغیر ساختار سازمانی دارای بشترین میانگین (26/4) و متغیر منابع سازمانی دارای کمترین میانگین (79/3) می­باشد. در بعد عملکرد فرآیند، متغیر مدیریت کیفیت فرایند دارای بشترین میانگین (37/4) و متغیر مدیریت زمان فرایند دارای کمترین میانگین (87/3) می­باشد.

تحلیل مسیر نشان داد که عامل اکوسیستم بازار دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی­داری بر سیستم شرکت، زنجیره فرآیندها و عملکرد فرایندها می­باشد. 2008) به بررسی مدل بلوغ زنجیره تأمین و تأثیر آن بر عملکرد پرداختند. همچنین بر اساس نگرش زنجیره ارزش پورتر (2004) زنجیره تامین شامل تمام فعالیت­های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است، زنجیره تامین به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات در زنجیره فرایند در نظر گرفته شده است و یک زنجیره فرایند به تشریح تمام فعالیت­های مرتبط در تحویل کالاها و خدمات به مشتریان می­پردازد.

اثر متغیر عملکرد فرآیند نیز بر مدیریت فرآیندها و بلوغ مدیریت فرایند مستقیم، مثبت و معنی­دار بود، اما اثر متغیر مدیریت فرآیندها بر بلوغ مدیریت فرایند معنی­دار نبود. معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار 19/0، 33/0، 67/0 بهعنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته میشود (داوری و رضازاده، 1393). با توجه به نتایج جدول 3، مقدار متغیرهای پژوهش با توجه به سه مقدار ملاک، مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تایید می­کند. ​&;​.

بنابراین باید به اثر اکوسیستم بازار به عنوان یک متغیر اثر گذار توجه نمود. بلوغ فنی، بلوغ نظارتی، بلوغ ارتباطی، بلوغ رهبری، و بلوغ عملکردی به ترتیب میزان اثر به طور معنی­داری تبیین کننده سازه بلوغ مدیریت فرایندها بودند. براساس مدل پژوهش فرایندها را از سه منظر زنجیره آن­ها، مدیریت آن­ها و عملکرد آن­ها می­توان مورد بررسی قرار داد. انجام تحقیقات و شناسایی الگوهای فنآورانه جهت زنجیره تامین محصولات و یا فرایند تولید محصولات. جهت دریافت پاسخ­های بیشتر، پرسشنامه­ها بین 380 نفر توزیع گردید و در نهایت 377 پرسشنامه جمعآوری شد که از این تعداد 363 پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل بازاریابی، طرح کسب و کار، حمایت دولت، شبکهسازی، آمادگی کارآفرینی، فناوری، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به سرمایه و قانونمندی از عوامل زمینه­ای موفقیت کسب و کار ورزشی در ایران میباشد. همچنین، بالا بردن مشارکت در ایجاد کسب و کارها، تعداد افرادی که بهطور مستقیم در کارآفرینی درگیرند، افزایش و تلاش­های کارآفرینانه را نیز ارتقا می­دهد.

طوطی­فر طهران پور و ضیاء (1393) در پژوهشی نشان دریافتند که متغیر سرمایه ساختاری، پیشبینی کننده معنی­داری برای نوآوری کسب و کارهای کوچک ورزشی هستند. با توجه به جدول 1، ملاحظه می­شود که 7/66 درصد آزمودنی­ها تحقیق حاضر را مردان و 3/33 درصد آنان را زنان تشکیل داده­اند که در این میان 7/12 درصد در مقطع کاردانی، 3/38 درصد در مقطع کارشناسی، 2/34 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 9/14 درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند. ، 2014). از اینرو رویکرد مدیریتی بر بهبود مداوم و نهایت رشد و توسعه اشاره دارد.

آخرین بروزرسانی در: