طول مطالعه: 5 دقیقه

به گفته بیشتر مصاحبهشوندگان، یکی از این روشها رویآوردن به مصرف کالاهای لوکس و تجملی یا بهعبارتدیگر رفاهطلبی است؛ چنانکه طبق اظهارات این افراد و همچنین، مشاهدات انجامشده، این اشخاص به این مسائل گرایش پیدا میکنند: بهدلیل داشتن توانایی مالی خانههایی به سبک جدید میسازند، به تجملگرایی روی میآوردند و از لوازم خانگی لوکس، ماشینهای گرانقیمت و لباسهای مارکدار استفاده میکنند. در مناطق ساحلی شهرستان میناب، بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی به مراکز اقتصادی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، بیشترین میزان قاچاق سوخت وجود دارد؛ چنانکه براساس آمار و اطلاعات فرماندهی دریابانی و انتظامی استان، در نیمه نخست سال 1393 بیش از 18میلیون لیتر گازوئیل در آن کشف شده که بیشتر آنها روی دریا و کنار ساحل بوده است.

دلار امروز چنده
!

در استان هرمزگان و بهویژه شهرستان میناب، قاچاق سوخت پدیدهای فراگیر و بهنوعی جزیی از شیوههای تأمین معیشت مردم شده است. ازلحاظ اقتصادی تأمین و ارتقاء معیشت افراد قاچاقچی و همچنین، شکوفایی اقتصادی منطقه و سایر بخشهای اقتصادی را در پی داشته و چرخه اقتصاد را در این منطقه فعال کرده است. امید 25 ساله نیز ملوان است. طبق حرفهای مصاحبهشوندگان، کاهش آسیبهای اجتماعی نیز به نوبه خود، به افزایش آرامش عمومی و رضایت مردم منجر میشود.

طبق نتایج پژوهش، قاچاق سوخت در شهرستان میناب، در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی پیامدهای مثبت و منفی زیادی داشته است. محمد 28ساله مالکِ لنج است. لنج شد و چند سرویس کار کرد؛ اما از شانس بدش لنج آتش گرفت و اون نجات پیدا نکرد و زنده سوخت. «قبلاً که درآمدم به میزان رفع نیازهای ضروری بود، موقع عید و ایام خاص خانمم میرفت بازار و یه لباسی میخرید؛ اما حالا خیلی زودبهزود میره و چیزهای جدید میخره و تلافی اون همه مدت رو در میاره».

آیفون 14 پلاس

«یه بار که نیروهای دریابانی تعقیبمون کردن، از ترس جریمهشدن، سریع همه گازوئیلهای تو لنج رو ریختیم تو دریا تا آثار جرم از بین بره؛ چون اینجوری لنج هم سبکتر میشه و از دست مأمورا فرار میکنیم». «یه جایی کار میکردم که چند تا شریک بودن و من با ماشین براشون بار میبردم. درنهایت، مواجهه با پدیده قاچاق، از جانب دولت و ساختارهای انتظامی بدون در نظر گرفتن نقش، جایگاه و فرهنگ بومیان منطقه، چندان مؤثر نخواهد بود و چه بسا به تقویت قاچاق نیز منجر شود.

پارسال یه پسر 18ساله برای بارگیری تو قایق بود و چون شب بود و همهجا هم تاریک، با یه قایق دیگه برخورد کرد و سرش زیر موتور قایق رفت و از بدنش جدا شد. یه بار از بس با سرعت میرفتم، به یه دیوار خونه خوردم و آن دیوار کلاً خراب شد. یه دفعه یکی از اونا میخواست به بقیه خیانت کنه و بهم پیشنهاد کرد که شبانه برم از تو بشکهها بار ببرم که کسی نفهمه؛ اما من قبول نکردم.

قیمت ایرپاد پرو 2021

یه روز تو جمع پسرای فامیل قرار شد هرکدوم پول رو هم بزاریم و لنج بخریم. بعضی وقتا که میریم دریا خیلی از ماهی رو میبینم که بیجون رو ساحل افتادن. که هیچ راهی برای کسب درآمد نداشتند، در بعضی از نقاط دزدی میکردند. قبل از اینکه قاچاق در شهرستان میناب رونق پیدا کند، تعدادی از جوانان و افراد بیکار در هر گوشهای از خیابان، دور هم جمع میشدند و تا پاسی از شب را بیرون سپری میکردند. کاظم 30 سال سن دارد و نگهبان مخازن نگهداری گازوئیل در لنج است.

رئال مادرید ورزش سه یکی دیگر از مشارکتکنندگان، مصطفی 32ساله و مالکِ لنج است. شرکتکننده دیگر مصطفی 29ساله و دلال سوخت است. محسن 15ساله نگهبان گازوئیلها در لنج است. مشاغلی نظیر قاچاق سوخت، بهخودیخود در جامعه ضد ارزش محسوب میشوند؛ زیرا در دیدگاه عمومی در برابر هر تلاش جسمی و فکری باید درآمد مناسبی وجود داشته باشد و چنانچه گروهی در زمان اندک، درآمدی غیرمتعارف و بیش از حد معمول داشته باشند، با واکنش اجتماعی روبهرو میشوند. درآمدهای هنگفت قاچاقچیان، بهتدریج به فقیرترشدن سایر اقشار جامعه منجر خواهد شد «زیرا با افزایش تقاضای کاذب و فشارهای تورمی میزان رفاه اجتماعی کم میشود و طبقات فقیر در تنگناهای بیشتری قرار میگیرند و فاصله آنها با طبقات غنی بیشتر میشود» (ازکیا و راهنما، 1387: 44). در جامعه مدنظر، دستاندرکاران قاچاق مواد سوختی با کسب درآمدهای هنگفت، ازلحاظ درآمد در مقابل بیشتر افراد جامعه قرار گرفتهاند و در این وضعیت طبقهای ثروتمند در برابر طبقهای فقیر شکل گرفته است.

همچنین، همین نابهنجاری مقدمه و زمینه لازم را برای انجام نابهنجاری اجتماعی دیگری مانند سرقت، قانونشکنی، شکستن حرمتها و جرائمی از این دست فراهم میکند (سیف، 1387: 103). بیشتر رانندگانی حملکننده سوخت قاچاق، قوانین راهنماییورانندگی را رعایت نمیکنند و اینگونه رفتارها به مرور زمان برایشان نهادینه میشود. یکی از دهها پیامد ناگوار اجتماعی این مسئله، مرگ دهها تن از اقشار مختلف این شهرستان در جادهها بهدلیل حادثهآفرینی خودروهای حامل قاچاق سوخت است.​ ​​!

قاچاقچیان بیبندوبار و بدون رعایت قوانین و مقررات رانندگی میکنند و بهدلیل عبورومرور فراوان آنها بیشتر معابر و جادههای منطقه برای ساکنان آن، به مسیری ناامن و وحشتناک و دالان بالقوه مرگ تبدیل شده است. مشارکتکننده دیگر، عبدالله 40ساله و مالکِ لنج است. «موقعی که کار قاچاق سوخت شروع شد، هر کی پول داشت یه لنج میخرید و حسابی سود میکرد. بیشتر بچههایی که قاچاق میبرن، مأمورا رو میشناسن؛ برا همین شبایی بار میبرن که از قبل هماهنگ کردن. براساس سازههای نظری مدنظر، کنشگران قاچاق سوخت را فعالیتی ویژه میدانند که در پاسخ به وضعیت محیطی خود آن را انجام دادهاند.

کرونا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ به عبارتی بخش کوچکی از جامعه در مدتی بسیار محدود، درآمدهای کلانی را کسب میکنند و در مقابل، عده بیشتری از افراد از این گردش مالی بهرهای نمیبرند. با مرگ یکی از اعضای خانواده که نانآور آن است، ضربه سخت و جبرانناپذیری بر پیکره خانواده وارد میشود که در طی گذشت زمان، این خسارت بیشتر نیز خواهد شد. مردم با دیدن ما میترسن و راه را واسمون باز میکنند». آخه چرا کسی به حرفای ما توجه نمیکنه؟ «وقتی میخوایم بارگیری کنیم، کسی به آلودهشدن دریا اهمیتی نمیده؛ چون میخوایم زودتر کارمون انجام بشه.

تورم جهانی چیست «وقتی نیروهای انتظامی اومدن و بیرحمانه بهمون حمله میکردن، از همشون متنفر شدم. وقتی نیروهای انتظامی اومدن و بیرحمانه بهمون حمله کردن، از همشون متنفر شدم. ماشین هم چند وقت پیش از دبی برام آوردن که 400 میلیون قیمت داره. «الان که یه عده از قاچاقچیان فوقالعاده ثروتمند شدن، رفتارشون خیلی عوضشده. تصادفات زیادی برای سرعت ماشینهای نیسان اتفاق افتاده که نمیشه شمردشون». بهدلیل سرعت ماشینهای نیسان، تصادفات زیادی اتفاق افتاده که غیرقابل شمارشه. چرا مأمورا جوانا رو بیگناه میکشن؟

آخرین بروزرسانی در: