طول مطالعه: 5 دقیقه

آنتروپی شوک و عدم دسترسی نیز به عنوان بخش دیگری از آنتروپی اقتصادی و دستاورد این پژوهش معرفی می­گردد. برای محاسبه آنتروپی مبتنی بر این مدل، در این مطالعه چهار جنبه شبکههای اقتصادی در نظر گرفته میشود: 1. آنتروپی شوک یا آنتروپی صادرات و واردات (ورودی و خروجی سیستم) یا نوسانات تبادل؛ 2. آنتروپی تنفس یا آنتروپی جبران استهلاک (مصرف انرژی ناشی از کارکردن نرمال سیستم) افزون بر ناکارایی سیستم؛ 3. آنتروپی هرزروی انرژی یا آنتروپی زبالهها، زیانهای رفاهی اجتماعی و 4. آنتروپی افزونگی یا حشو یا آنتروپی عدم دسترسی (منظور این است که سیستم کار نمیکند؛ اما آنتروپی ایجاد میکند) آنتروپی خواب یا ظرفیت آزاد، هزینه - فرصت.

مسکن ملی مشهد
در یک سیستم کلان اقتصادی، کاهش سرمایههای اجتماعی و افزایش جرم و جنایت در جامعه باعث ایجاد هزینههای نیروی انتظامی و دادگاهها در کشور میشود که در ظاهر رشد اقتصادی را افزایش میدهد؛ اما، در واقع، نوعی هرزروی انرژی است. در واقع، چنانچه خالص ذخیره پول (سرمایه) یا کالای یک کشور منفی باشد، بدان معناست که مقداری پول (ارز) از کشور خارج شده است و میزانی از انرژی سیستم از دست رفته است؛ این بدان معناست که همه موارد یاد شده از ارزش برخوردارند و خروج آنها باعث خروج ارزش از کشور و نوعی آنتروپی محسوب میشود.

در واقع، دلیل معرفی این مدل، نشان دادن هزینههای اجتماعی یک سیستم اقتصادی است. نتایج نشان داد مهمترین بخش مدل، زبالههای بنگاهها و خانوارهاست که شامل زبالههای فیزیکی و آلودگیهای هوا، آب، خاک و زبالههای اجتماعی میباشد. از طرف دیگر، یک سیستم به دنبال وضعیت پایدار میگردد تا از نوسانات و نااطمینانی جریانهای سیستمی دوری کند که این موضوع مبتنی بر تعریف آنتروپی شانون است. خط فقر برای یک جامعه، میزان پول و انرژی است که کل سیستم اقتصادی لازم دارد تا نیازهای اولیه ضروری خود را تامین کرده و به صورت فعلی پابرجا بماند.

شهرکهای صنعتی با 25 درصد درحال تولید هستند و بقیه سیستم کار نمیکند؛ یعنی سیستم تولید نمیکند؛ اما هزینه برای سیستم دارد. آنها با استفاده از شاخص­های مختلف آنتروپی در آمار توصیفی، نشان دادهاند، توزیع آنتروپی بهتر می­تواند واقعیتهای اقتصادی را نشان دهد. آنتروپی درجهای از بینظمی در زمان معین برای هر سیستم است. نتایج، نشان میدهد ضریب سرمایه اجتماعی دارای علامت منفی در مدل آنتروپی می­باشد و باعث کاهش آنتروپی خواهد شد. برای کاهش هزینههای تبدیل استهلاک که ناشی از بهبود کارکرد فنی سیستم در حالت طبیعی و یا غیرطبیعی است؛ تدوین قوانین مناسب برای بنگاههای تولیدی جهت کاهش هزینه تبدیل اجتماعی در بخش تنفس و نیز سیاستهای مبتنی بر کاهش خط فقر مطلق یا نسبی برای هر فرد به عنوان متوسط تنفس اجزای یک سیستم و کاهش آنتروپی تنفس توصیه میشود.

از سوی دیگر، از آنجا که میزان تولید زباله فیزیکی در یک سیستم و یا یک اقتصاد، تابعی از فنآوری است؛ بنابراین، توسعه و بهبود دانش فناورانه و ارتقای مهارت و تخصص نیروی انسانی و بالابردن سطح کیفی ماشینآلات و دستگاههای تکنولوژیکی میتواند نقش برجستهای در کاهش تولید زباله فیزیکی ایفا نماید. 2018) در مطالعه خود با بررسی نقش آنتروپی در اقتصاد، برای دستیابی به اقتصادی درون­زا، اندازهگیری و طبقهبندی آنتروپی در اقتصاد را ضروری میدانند. 2017) با تشریح شاخص آنتروپی در یک اقتصاد، به مزیت­های این نظریه پرداخته است. ​​ .

همچنین، فرض میشود، مرزهای یک سیستم کلان اقتصادی به دو بخش مرزهای زیستمحیطی (اکولوژیکی) و جغرافیایی تقسیم میشود که لزوماً مرزهای اکولوژیکی با مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشور منطبق نیستند. فرجی دانا (1375) در بحثی نظری معتقد است نظریههای متعارف اقتصاد کلاسیک جدید، مارکسی، کینزی و غیره از فعالیتهای اقتصادی در دامنه محدودی گفتگو میکنند که در آنجا شرایط فیزیکی انسان و بومنظام (اکوسیستم) هرگز مورد توجه و سؤال قرار نگرفته؛ اما این وضع با انتشار اثر روگن (1971) تغییر یافته و معنای آنتروپی اقتصادی به طور عمیق بازشناخته شده است و دریچهای به روی اقتصاددانان گشوده شده است که فرایندهای اقتصادی را به عنوان فرایندهای آنتروپیزا، شامل زندگیهای انفرادی و بومنظامهای پیرامونی مشخص میکند.

مثال واضح دیگر این بخش، شهرکهای صنعتی نیمه تعطیل کشور در سالیان گذشته و حال است که با وجود هزینههای بسیار زیاد زیرساختی عمومی و حتی خود بخش خصوصی، قابل استفاده نیست. انتقال از یک بازار به یک بازار دیگر برای تولیدکننده یک شوک و بنابراین، آنتروپی ایجاد میکند که اقتصاد کلاسیک هیچ کدام از موارد فوق را در نظر نمیگیرد. برای یک کشور تغییرات شدید مواد معدنی و محیط زیست به عنوان یک شوک باعث تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و انرژی در کشور شده و میتواند علاوه بر فرایند تولیدی کشور، زندگی در آن منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کند و اقتصاد کشور را دچار بحران رکود تورمی کند.

قرعه کشی ایران خودرو Pdf نتایج نشان داده است تغییرات آنتروپی اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعهیافته، نزولی و در اغلب کشورهای در حال توسعه، صعودی است. در بخش دیگر از دستاوردهای نظری، آنتروپی را به عنوان شاخص تنفس یا جبران استهلاک سیستم میتوان مشاهده کرد. در ادبیات اقتصادی این نوع آنتروپی را میتوان آنتروپی جبران استهلاک نامید. حادثه انفجار در کارگاه تولیدی و یا اعتصاب کارگران، دزدی در کارخانه به عنوان یک شوک آنتروپی از داخل به خارج و قطع شدن برق به عنوان یک شوک آنتروپی خارج به داخل در یک سیستم تولیدی مطرح است.

نیز از این نوع زبالههای اجتماعی هستند و تنفر دو نفر از یکدیگر یا رقابتهای بیجای سازمانی نوعی زباله محسوب میشوند. درواقع، هزینه - فرصت سرمایههای ساخت بشر را میتوان «عدم تولید آنتالپی (کار مفید سیستم)» و یا «آنتروپی عدم نفعها» نامگذاری کرد. قسمت اول هزینههای جاری را میتوان «هزینه جاری تبدیل» و قسمت دوم را «هزینههای سرمایهای تبدیل ناشی از استهلاک استاندارد ماشینآلات» معرفی کرد؛ اما هزینههای قسمت سوم تبدیل را میتوان «هزینههای اجتماعی تبدیل» نام نهاد.

2012) با استفاده از شاخص آنتروپی، اقتصاد سرمایه­داری و اقتصاد بازار را در توزیع ثروت تحلیل کرده­اند. در این پژوهش به صورت توصیفی در یک مدل کلان اقتصادی به تناظر مفهومی یک به یک هزینههای اقتصادی با مفهوم آنتروپی در یک سیستم اقتصادی پرداخته میشود. به اعتقاد نویسنده، برای تبیین شاخص آنتروپی و درونیسازی هزینه­ها، دستکاری در طبیعت و تخریب محیط زیست، مسالهای قابل توجیه خواهد بود. همچنین این شاخص از بهینگی بالاتری برخوردار است. هزینههای صرف شده برای بخش عمومی و نظم و امنیت نیز نوعی از هزینههای تنفس سیستم است.

محور دوم نیز به کاربرد رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه­داری پرداخته است. در بدن انسان به عنوان یک سیستم کوچک، هرگونه تبادل غیرطبیعی میتواند نوعی شوک ورودی و خروجی باشد. همچنین برخی جریانها بین سیستم و محیط وجود خواهد داشت.

آخرین بروزرسانی در: