طول مطالعه: 5 دقیقه

نوآوری این مقاله این است که تاکنون هیچ مطالعهای حافظۀ بلندمدت زمان متغیر در چارچوب پنجرههای متحرک و رویکرد برای بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نکرده است. را تخمین زدهاند و نشان دادهاند بهطور کلی رویکرد در مقایسه با سایر روشها نسبت به وجود دنبالههای پهن در فرآیندهای تصادفی سریهای زمانی استوار است و واریانس پایینتری را نیز حاصل میکند. همانگونه که گفته شد، بارونیک و کریستوفک (2010) معتقدند در مقایسه با سایر روشهای تخمین نماهای هرست که تاکنون در ادبیات معرفی شده است، نمای کمترین واریانس را حاصل میکند و نسبت به مشاهدات دورافتاده، صرفنظر از اندازۀ نمونه حساسیت کمتری دارد و برای سری بازده با توزیع غیرنرمال و دنبالۀ پهن هم برازش بهتری دارد؛ پس در این مقاله براساس مشخصههای آماری که سری زمانی بازده نشان میدهد از رویکرد برای آزمون وجود حافظۀ بلندمدت استفاده میشود و انتظار میرود نتایج دقیقتری به دست آید.

تاثیر تورم جهانی

برای هر مقدار از ، بیانگر آن است که فرآیند حافظۀ بلندمدت را نمایش نمیدهد و و به ترتیب دلالت دارند بر اینکه () در طی زمان ماندگار است و رفتار برگشت به میانگین دارد. 2005) شواهدی از رفتار بلندمدت را در بازار سهام تونس یافتهاند. در چنین شرایطی، بررسی دقیق رفتار پویای بازده و امکان وجود حافظۀ بلندمدت در دادههای بازار اوراق بهادار مطرح میشود و ممکن است دستاوردهای مهمی درزمینۀ کارایی بازار در تعیین قیمت اوراق بهادار برای مدیران سبد، سیاستگذاران و پژوهشگران داشته باشد.

رئال مادرید و

در شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران () بررسی میشود. در ایران، پدیدۀ حافظۀ بلندمدت علاوهبر بورس اوراق بهادار تهران برای بازارهای دیگر بررسی شده است. نتایج تجربی آنها بیانگر وجود حافظۀ بلندمدت در بازار ارز دیجیتال بیتکوین است؛ بهعلاوه آنها نشان دادهاند کارایی این بازار طی زمان افزایش نیافته است. طبق نمودار، لگاریتم شاخص قیمت سهام، نوسانهای لحظهای را تجربه میکند؛ به طوری که در اسفند سال 1387 به اوج خود رسیده، بعد از آن تا مهر سال 1398با شیب ملایم سقوط کرده و دوباره افزایش یافته است.

اندازۀ کوچک و نقدینگی اندک این بازارها موجب شده است به موضوع کارایی و تحولات قیمتها در طی زمان در این بازارها توجه شود. 2003) اثر حافظهای که تا شش ماه طول میکشد را در بازار سهام برزیل یافتهاند. در معادلۀ بالا، بین 1 تا تغییر میکند و مقدار متوسط نمونه در طول پنجرۀ زمانی مفروضی را اندازه میگیرد. قراردادن نمای هرست تعمیمیافته در کنار تکنیک پنجرۀ متحرک را نخستینبار مورالس، دیماتئو، گراماتیکا و آسته (2012) پیشنهاد دادهاند و آن را برای ارزیابی وضعیت ثبات بنگاههای مالی در بازار سهام آمریکا به کار بردهاند.

بورس اوراق بهادار تهران بهعلت فرصتها و چالشهای پیش رو، سالهاست توجه بسیاری از سیاستگذاران، سرمایهگذاران و اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بر این اساس، در این مقاله هدف گسترش ادبیات پیرامون بورس اوراق بهادار تهران و پرکردن این شکاف است. 1977) ویژگی وابستگی با دامنۀ بلندمدت را در بازده روزانۀ بسیاری از اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس سهام نیویورک نتیجه گرفتند. طبق نتایج درجۀ وابستگی با دامنۀ بلندمدت بعد از بحران 2008 در بازارهای سهام این کشورها تغییر کرده است و شامل اقتصادهای نوظهور هم میشود.

شواهد تجربی هم نشاندهندۀ آثار نامطلوب بحران مالی سال 2008 بر وضعیت کارایی اکثر بازارهای سهام اروپا است. یکی از مهمترین موضوعاتی که تاکنون در ادبیات مالی رفتاری بسیار گسترده مطالعه و بررسی شده، بحث کارایی بازار است. 1973) برای قراردادهای آتی و اختیار معامله) با استفاده از روشهای مارتینگال مربوط میشود؛ زیرا اکثر فرآیندهای تصادفی پیوسته در زمان، در شرایط وجود حافظۀ بلندمدت، در عمل ناسازگار خواهند شد؛ برای نمونه مدل قیمتگذاری اختیار معامله، تحت فرض پیشبینینشدنیبودن سری بازده قرار دارد.

رئال مادرید مایورکا
، 1972) هم برای سریهای زمانی با ویژگی حافظۀ بلندمدت، معتبر نیستند. در این مقاله، برای آزمون فرضیهها و با هدف بررسی حافظۀ بلندمدت زمان متغیر و پویایی کارایی، روش جدیدی با نام رویکرد نماهای هرست تعمیمیافته، استفاده میشود. 2018) نیز حافظۀ بلندمدت را با روش مؤلفۀ هرست زمان متغیر مطالعه کردهاند. بخش سوم روش پژوهش و مدل نظری استفادهشده در این مقاله را تشریح میکند. براساس این گامها، تعداد 10000 نمونۀ بوتاسترپ اجرا و برای آنها نماهای هرست تخمین زده میشود؛ سپس انحراف معیار تخمینهای نماهای هرست ، محاسبه و در نقش پراکسی برای خطای معیارِ نماهای هرست تعمیمیافته ، در نظر گرفته میشود.

قرعه کشی خودرو Mvm این آماره، فرضیۀ صفر وجودنداشتن حافظۀ بلندمدت یا همان فرم ضعیف کارایی بازار و به بیان دیگر، معناداری انحراف مقدار عددی نمای هرست را از عدد 5/0 آزمون میکند. طبق نتایج در بازار هنگکنگ، حافظۀ بلندمدت وجود دارد و طی دورۀ تحت بررسی این بازار هنوز به فرم ضعیف کارایی خود نرسیده است. مطالعه کردند. نتایج تجربی نشان میدهد در همۀ این بازارها شواهدی از ویژگی حافظۀ بلندمدت و ویژگی چندفراکتالی وجود دارد؛ همچنین ناکارایی این بازارهای ارز رمز پایه طی زمان متغیر است. &;.

دلار سبزه میدان

نتایج تجربی بیانگر وجود حافظۀ بلندمدت در نوسانپذیری و بازده این بازارها است؛ همچنین شواهد بهدستآمده اثر تیلور را در این بازارها تأیید میکند. 2001) مؤلفۀ حافظۀ بلندمدت در بازده سهام هفت کشور ژاپن، کره، نیوزیلند، مالزی، سنگاپور، آمریکا و استرالیا را بررسی کردهاند. ، 1951) است. در ادبیات، آزمونهای متعددی برای تخمین مؤلفۀ هرست معرفی شده است. 2014) نیز بهمنظور بررسی وجود حافظۀ بلندمدت در بین چند قرارداد آتی انرژی، نماهای هرست زمان متغیر را تخمین زدهاند.

مسکن ملی قم
شاخص کارایی زمان متغیر معرفیشده در این پژوهش بهویژه ممکن است درزمینۀ تجزیه و تحلیل آثار حوادث برونزا بر سطح کارایی بازار مفید باشد. براساس نمودار، صرفنظر از این نوسانهای شدید، لگاریتم قیمت سهام در کل بازۀ زمانی پژوهش، روندی افزایشی را نشان داده که نشانگر ویژگی ماندگاری قوی در سری بازده است. دموری و میرزاد (2018) وجود حافظۀ بلندمدت را در بازده سهام نتیجه گرفتهاند و با استفاده از الگوی - هیچگونه ارتباطی بین نرخ ارز و بازده سهام پیدا نکردهاند.

2019) با استفاده از رویکرد نمای هرست، درجهای از حافظۀ بلندمدت را در سری بازده چند بازار نوظهور نتیجه گرفتهاند. در ادبیات، سه فرم از کارایی بازار مطرح شده است. برای انجام گامهای فوق از نرمافزارهای ، ، و استفاده میشود. از مدل تخمینزدهشده، استخراج میشوند. بخش چهارم دادهها و نتایج تجربی را معرفی میکند. 1. براساس لگاریتم قیمتها برآورد میشود. ، 1991). وجود حافظۀ بلندمدت در بازده سهام اعتبار آماری این دسته نظریهها را نیز مخدوش کرده و نشاندهندۀ لزوم تعمیم این نظریهها در شرایط وجود ویژگی حافظۀ بلندمدت در بازده سهام است.

آخرین بروزرسانی در: