طول مطالعه: 5 دقیقه

همانطور که ملاحظه میشود؛ در نرخ تنزیل 24 درصد هزینه تمام شده نیروگاه زمینگرمایی و سیکل ترکیبی برابرند و به ازای نرخ تنزیل کمتر از 24 درصد، نیروگاه زمینگرمایی دارای کمترین هزینه تمام شده میباشد، اما در نرخ تنزیلهای بیش از 24 درصد، نیروگاه سیکل ترکیبی کمترین هزینه تمام شده را به خود اختصاص میدهد. بر همین اساس بررسی مزیت رقابتی و عوامل ایجادکننده ی آن در صنایع ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی مزیت رقابتی و عوامل ایجادکننده ی آن در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران است.

قرعه کشی خودرو 1401 برای رسیدن به اهداف این مقاله، از الگوی پوتر برای تعیین مزیت رقابتی صنعت مذکور استفاده شده است. لازم به ذکر است در این شرایط، تولید برق از نیروگاه زمینگرمایی در اولویت نسبت به نیروگاه بخاری قرار میگیرد. محاسبه هزینه تمام شده واقعی برق نشان میدهد که نیروگاه زمینگرمایی نسبت به سایر روشهای متداول تولید برق در ایران رقابتپذیر است. بررسی مطالعات داخلی در زمینه نیروگاههای زمینگرمایی نشان میدهد که جهتگیری اغلب این مطالعات بررسی فنی- اقتصادی احداث نیروگاه است.(خسروی(1376)، طاهری فرد و شهاب(1389)، بلوریان و همکاران(1393) و مقدّس تفرشی(1393)) در این مطالعات عموماً هزینه تمام شده برق زمینگرمایی محاسبه و با سایر نیروگاههای متداول در کشور مقایسه شده است. ​!

مقایسه هزینههای تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان میدهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوختهای فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاههای زمینگرمایی را با سایر نیروگاههای مرسوم در ایران رقابتپذیر میسازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیستمحیطی نشان میدهد که نیروگاه زمینگرمایی در مقایسه با سایر نیروگاههای متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. به بیان دیگر هزینه همترازشده میزان ثابت درآمد به ازای فروش یک واحد محصول است که میتواند تمام مخارج پروژه را در طول عمر خدماتی پوشش دهد. ​ ​!

هزینه یکنواخت یا همترازشده، روشی مبتنی بر محاسبه ارزش فعلی هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری تولید برق در کل دوره عمر پروژه میباشد که در آن تولید یک کیلووات ساعت برق از تقسیم ارزش فعلی کل هزینههای انجامشده بر کل برق تولیدی محاسبه میشود. مطابق روابط فوق، هزینهها به هزینهی سال جاری منتقلشده تا ارزش حال پروژه محاسبه شود. لحاظ ننمودن مؤلفههای فنی مؤثر بر هزینه مانند ضریب ظرفیت، مدتزمان دسترسی در سال، مدتزمان ساخت و نرخ تنزیل سبب شده تا هزینه تمام شده تولید برق زمینگرمایی مشکینشهر در شرایط واقعی محاسبه نشود.&;​​​​​!

رئال مادرید ورزش
در این پژوهش جهت تعیین جایگاه و اهمیت اقتصادی برق زمینگرمایی در ایران، هزینه تمام شده واقعی برق نیروگاه زمینگرمایی با نیروگاههای بخاری، گازی و سیکلترکیبی مقایسه میشود.(نیروگاههای بخاری، گازی و سیکلترکیبی با سهم 93 درصدی از کل تولید برق کشور در سال 1393 جزء فناوریهای متداول تولید برق در ایران تلقی میشوند.) نیروگاههای حرارتی عموماً از سوخت گاز طبیعی، نفت کوره و نفت گاز بهره میبرند. شاخص انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای نیروگاههای حرارتی کشور مطابق جدول(4) ارائه شده است که برگرفته از آخرین گزارش سالیانه انرژی ایران در سال 1393 میباشد.

خرید گیم تایم 60 روزه Wow نتایج مطالعات نشان می دهد که این صنعت نتوانسته است از عوامل ایجادکننده ی مزیت رقابتی به نحو مطلوبی بهره مند گردد. امروزه دیگر داشتن مزیت نسبی در امر تولید و صادرات نمی تواند تضمین کننده ی حضور مستمر شرکت ها در بازارهای جهانی باشد بلکه بهره مندی از مزیت رقابتی است که لازمه ی استمرار فعالیت در عرصه ی بازارهای بین المللی است. از آنجا که هنوز نیروگاه زمینگرمایی در ایران به بهرهبرداری نرسیده است، شاخص انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای برق زمینگرمایی از گزارش سال 2013 میلادی اداره اطلاعات انرژی آمریکا() برگرفته شده است.

ضریب ظرفیت اکثر نیروگاههای زمینگرمایی در جهان در حدود 70- 95 درصد میباشد، مطابق نمودار(6) حساسیت هزینه تمام شده واقعی نسبت به ضریب ظرفیت نیروگاه زمینگرمایی تأثیری بر جابجایی اولویتها نداشته است. در نظر گرفتن هزینه آثار خارجی و هزینه صادراتی سوخت در هزینه تمام شده برق، گامی ایده آل در پیشرفت صنعت برق در ایران است. در رابطه(7)، بیانگر هزینههای تحمیلشده بر جامعه(هزینههای آثار خارجی) توسط گازهای آلاینده میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر آن است که با ادامه روندی کنونی در محاسبه هزینه تمام شده برق در ایران، نیروگاههای فسیلی توسعه مییابند و اگر صنعت برق هر یک از گامهای ملاحظات زیستمحیطی و قیمت واقعی سوخت را بردارد؛ توسعه صنعت برق تجدیدپذیر همچون برق زمینگرمایی از وضعیت مطلوبتری برخوردار خواهد شد.

همانطور که در نمودار(1) ملاحظه میشود، تولید برق در چند سال اخیر بیش از 90 درصد به نیروگاههای فسیلی متّکی بوده است که بزرگترین خطر در امنیت انرژی تلقّی میگردد. لحاظ هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده تولید برق، جایگزینهای مناسبی برای نیروگاههای فسیلی مطرح کرده است؛ بهطوری که نتایج نشاندهنده توجیه اقتصادی نیروگاههای تجدیدپذیر میباشد. وارد کرد. جهت محاسبه این پارامترها به اطلاعاتی از قبیل پارامترهای عملیاتی نیروگاه، هزینه ساخت و اجرای نیروگاه، پارامترهای بازار انرژی و پارامترهای کلان اقتصاد نیاز است.

این پژوهش تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا «استحصال برق از انرژی زمینگرمایی با آزادسازی قیمت سوخت و لحاظ هزینه آثار خارجی از منظر اقتصادی توجیهپذیر است یا خیر». فاکتور آلودگی() و نرخ حرارتی() مقادیر فیزیکی بوده که قابل محاسبه میباشند، درحالیکه را میتوان با برآورد مستقیم هزینه یا کاهش هزینهها یا ترکیب آنها محاسبه نمود. قیمت نازل سوخت نیروگاهها و قیمت پایین برق در ایران بترتیب موجب افزایش نرخ رشد تولید و مصرف برق شده است، درنتیجه آلایندگی نیروگاهها روندی رو به رشد داشته است.

در رابطه(1)، دوره جریان نقدی، نرخ بهره و جریان نقدی خالص میباشد. این پژوهش در پی آزمودن فرضیه ذیل است: «آزادسازی قیمت سوخت و ملاحظات زیستمحیطی آثار مثبتی در توسعه برق زمینگرمایی دارد». فاکتور آلودگی میزان آلودگیها در یک واحد مصرفی انرژی سوختی را نشان میدهد. آنها سه فناوری بیودیزلهای جلبکی، بیودیزلهای کلزایی و سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل اتحادیه 25- اروپا را مورد مقایسه قرار دادهاند.

ایرپاد پرو 2 شیائومی
بهطوری که علاوه بر آزادسازی قیمتهای انرژی، هزینههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفتهاند. آنها با تحلیل هزینهها نشان دادند که بیودیزل های جلبکی تحت شرایط خاص قابل رقابت با روشهای دیگر میباشند. ، ، . ، . ، ، ، .

.

آخرین بروزرسانی در: