طول مطالعه: 5 دقیقه

مادة 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند». بنا بر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد». در صورت تکرار تخلّف، قانون هوای پاک فقط مجازات نقدی را به حداقل جزای نقدی درجة چهار قانون مجازات اسلامی 1392 که یکصد و هشتاد میلیون ریال است افزایش داده است، امّا قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا جزای نقدی را ثابت نگه داشته بود و در عوض، حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه را به آن اضافه کرده بود. ​​​​.

ولادیمیر پوتین نی نی سایت قوانین ایران در موضوع آلودگی هوا، به ویژه در خصوص ضمانت اجراهای این قوانین، مورد انتقادهای مختلف قرار گرفتهاند. قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا دارای ضوابطی دربارة جایگزینی خودروهای فرسوده نبود، امّا در بعضی قوانین و مقرّرات ایران همچون موارد زیر، ضوابطی در این خصوص وضع شده بود: 1- آییننامة نحوة از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوّب 1382؛ 2- تصویبنامه در مورد ممنوعیّت شمارهگذاری خودروهای فرسوده و خارج از ردة دستگاههای دولتی مصوّب 1382؛ و 3- آییننامة از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوّب 1387. با وجود این، هیچکدام از این مقرّرات اصولاً الزامآور نبودند و تسهیلات مقرّر در آنها نیز دائمی نبودند.

امّا مادة 8 قانون هوای پاک ضمن الزام تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به از رده خارج کردن وسایل نقلیّة موتوری فرسودهشان، راهکارهای دائمی زیر را برای اجرای این تعهّد پیشبینی کرده است: 1- لزوم بیمه کردن وسایل نقلیّة موتوری در زمینة تعهّد به از رده خارج کردن در زمان فرسودگی؛ 2- اعطای تسهیلات دولتی «از محلّ صرفهجویی حاصل از بهبود و مدیریّت سوخت ناشی از اجرای این قانون» جهت جایگزینی خودروهای فرسودة بخش حمل و نقل عمومی؛ و 3- اعطای تسهیلات دولتی «با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت دهساله» در قانون «بودجة سالانه» جهت جایگزینی سایر خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده.

جالب توجّه اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف برداشتهای فوقالذکر، ظاهراً معتقد به اِعمال «نرخ تورّم سال پایانی دورة زمانی» مورد نظر برای انجام تعدیل جزاهای نقدی است. مهمترین جنبههای بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارتند از: 1- افزایش مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی؛ 2- انسجام مجازاتها؛ 3- پیشبینی تعدیل جزاهای نقدی؛ و 4- افزایش مجازاتها. البته بهبود مجازاتهای مندرج در قانون هوای پاک نسبت به قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا منحصر به افزایش جزای نقدی نیست، بلکه عوامل ذیل نیز در قانون هوای پاک پیشبینی شدهاند که در عمل موجب تشدید مجازاتها و در نتیجه بهبود ویژگی پیشگیرانة آنها میشوند.  ​​​​ .

جام جهانی والیبال
اجرای قانون اخیر همراه با آییننامههای اجرایی متعدّد توانست در کُند کردن فرایند افزایش آلودگی هوا در شهرهای ایران موفّقیّتهایی به دست آورد، امّا این قانون خالی از ایراد نبود. مقرّراتی مشابه با موارد فوق در مواد 4، 5 و 12 آییننامة اجرایی آمادگی مقابله با پدیدة گرد و غبار پیشبینـی شدهاند. نقاط قوّت فوقالذکر نویدبخش آن هستند که اگر قانون هوای پاک با تصویب آییننامههای اجرایی مناسب و به موقع دنبال شود، آلودگی هوا در ایران از وضعیّت فاجعهبار کنونی خارج خواهد شد.

ایرپاد پرو 2 شیائومی

حسب مورد، محکوم میشوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضایی صالح به تعطیلی موقّت از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند». به عبارت دیگر، چون افراد با محاسبة سود ناشی از ارتکاب جرم و زیان ناشی از مجازات آن تصمیم به ارتکاب جرم میگیرند، اگر مجازات هزینهای گزافتر از سود احتمالی ناشی از ارتکاب جرم داشته باشد، افراد را از قصد ارتکاب جرم منصرف میکند. قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا دارای تعهّدات فوقالذکر نبود، امّا چنین تعهّداتی در مصوّبة سال 1394 سازمان حفاظت محیطزیست با عنوان «آییننامة خوداظهاری در پایش آلودگی محیطزیست و شیوهنامههای آزمایشگاههای معتمد» که بر اساس مادة 61 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 192 قانون برنامة پنجم توسعه به تصویب رسیده بود پیشبینی شدهاند.

زلنسکی بیوگرافی

و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محلّ مناسبی در خارج شهر منتقل نمایند». مواد ۱ و 30 قانون هوای پاک و مادة 2 قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا انتشار بعضی امواج یا پرتوهای زیانآور (خارج از حدود تعیینشده) را ممنوع کردهاند. امّا طبق تبصرة یک مادة 6 قانون هوای پاک، جریمة رانندگی با وسایل نقلیّة فاقد گواهی آلایندگی هوا نخست، به ازای «هر روز تردّد بدون گواهی مذکور» و دوّم، «مطابق با قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی» مصوّب 1389 محاسبه میشود.

خرید گیم تایم 60 روزه Wow

مادة 26 قانون هوای پاک سازمان هواشناسی را مکلّف کرده است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر طی دو سال، شبکة ملّی هشدار و پیشآگاهی رخدادهای طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند. در ایران، قانونگذاری صریح در زمینة آلودگی هوا با تصویب قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 که بند 20 مادة 55 قانون شهرداری 1334 را اصلاح کرد شروع شد و با تصویب قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 به اوج خود رسید.قرعه کشی ایران خودرو 6 اردیبهشت 1401​.

نگاه کنید به تبصرة یک مادة 17 قانون هوای پاک و مواد 17 و 29 قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا. تنها تفاوت مواد فوق این است که تشکیل شعبة تخصّصی برای رسیدگی به جرایم مندرج در قانون هوای پاک صرفاً متّکی به تصمیم رئیس قوّة قضائیّه است و وزیر دادگستری در آن نقش ندارد. چراکه اثر پیشگیرانة مجازات حبس بیش از جزای نقدی است، به ویژه نسبت به صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی بزرگ که توان پرداخت جزای نقدی را دارند.

از این رو، این قانون میتواند اهداف تنبیهی و پیشگیرانة جزای نقدی جرم آلودگی هوا را به شیوهای مناسبتر فراهم کند. بیست درصد (20%) از وجوه مذکور از طریق مؤسّسة عمومی غیردولتی صندوق ملّی محیط زیست به منظور ارائة تسهیلات به منابع آلایندة هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص مییابد». موارد هشتگانة ذیل بیانگر نوآوریهای کلّی و مهمّ قانون هوای پاک هستند که در قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا سابقه نداشتهاند.

خوشبختانه قانون هوای پاک بسیاری از نقاط ضعف ضوابط کیفری قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا را رفع کرده است. امّا قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا مجازاتی را برای نقض ممنوعیّت فوق مقرّر نکرده بود. بعضی از آراء قضایی نیز مؤیّد نظر فوق هستند (نجات و دبیری، 1392: 178). با وجود این، این نظر توسّط همه پذیرفته نشده است، زیرا دربارة امکان استناد به مادة 688 برای جرم آلودگی هوا اختلاف نظر وجود دارد.

اسناد و مدارک و اطّلاعات خلاف واقع ارائه نمایند»، کارکنان آزمایشگاههای معتمد را نیز مشمول مجازات دانست.

آخرین بروزرسانی در: