طول مطالعه: 5 دقیقه

شغل 8/67 درصد از همسران پاسخگویان کشاورزی و میانگین مدت ازدواج آن­ها 73/27 سال میباشد. میانگین سنی جامعه نمونه 67/45 سال، با حداقل 19 سال و حداکثر 70 سال و بُعد خانوار 5 نفر می­باشد. در روش زمان سنجی با ارائه جزییات اطلاعات در زمینه تقسیم زمان برای انجام دادن فعالیتها در درون یا بیرون از خانوار در طی سال، تصویر دقیقتری از میزان مشارکت زنان در کارها و فعالیتهای اقتصادی نشان داده میشود که در مطالعات آماری نیروی کار در دست نیست (آگهی و پزشکیراد، 1387: 193). در واقع هدف از تحقیقات زمان سنجی، اندازه­گیری میزان واقعی مشارکت اعضای خانوار در هر نوع فعالیت است.

واردات خودرو 1401
افراد بالای 64 سال، کارگران فصلی و محلی در جدول منظور نشدهاند. فعالیتهایی که از سوی زنان روستایی در کشاورزی معیشتی، بازارهای کار محلی و مزارع و همچنین در خانه­داری انجام میگیرد، در اندازه­گیری فعالیتهای اقتصادی کشور نادیده گرفته میشود. در کشورهای در حال توسعه زنان در فعالیتهای کشاورزی مشارکت زیادی دارند که با مشقتهای فراوانی روبه رو هستند؛ از جمله ارتباط برقرار کردن با محیطی خشک و محروم و انجام دادن کارهای سخت و طاقت فرسا که توانایی مردانهای را میطلبد.

رونمایی آیفون 13 با توجه به خشک شدن دریاچه هامون، کاهش رطوبت خاک، کمبود پوشش گیاهی و بالا بودن شدت و فراوانی این بادها، افزایش روزهای طوفانی همراه با گرد و غبار را در منطقه شاهد هستیم. البته دشواری محاسبه و اندازه­گیری سهم زنان روستایی بدون دستمزد در اقتصاد خانوار موجب شده تا آمارهای ملی میزان مشارکت آنها را کمتر از آنچه هست، برآورد نماید. لذا هدف از این پژوهش برآورد درآمد و نقش کار پنهان زنان در رفاه خانوارهای روستایی شهرستان هامون است. ​​!

حذف کنکور فنی حرفه ای ۱۴۰۱ خروجی انواع متغیرهای رفاه خانوارها، با کار پنهان مبین سطح کل رفاه خانوارها خواهد بود. نتایج آنالیز واریانس () متغیرهای مختلف نشان میدهد که در تمام متغیرهای مورد آزمون، با سطح رفاه سطح معنا داری () کمتر از 05/0 بوده است. و همچنین بررسی جدولهای شاخص واریانس نشان میدهد که تفاوت معناداری بین چهار گروه درآمدی خانوارهای روستایی و کار پنهان مشاهده میشود بنابراین اینگونه میتوان گفت که با افزایش سطح رفاه، کار پنهان زنان روستایی نیز افزایش مییابد.

رئال مادرید و
برابر با 367 زن خانوار تعیین که در نهایت برای قابلیت تعمیم بیشتر، تعداد 370 پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب و تکمیل گردید، در مراحل بعدی تحقیق تحلیل داده­های گردآوری شده در قالب پرسش­نامه با استفاده از نرم­افزار گرفته و از آزمون­ آماری برای پاسخ­گویی به سؤالات استفاده شده است. بسیاری از مطالعات انجام شده در جامعهی روستایی ایران، فعالیت زنان در واحد بهره­برداری خانوادگی و یا اشتغال به صنایع دستی را به عنوان کارهای حاشیهای زنان در تأمین هزینههای خانوار عنوان کردهاند، ولی با توجه به سهم نیروی کار زنان در نیروی کار زراعت و دامداری (متوسط 40 درصد) میتوان عنوان کرد که این کارها به هیچ وجه حاشیهای نیستند، هر چند که ممکن است نتایج آن از دید جامعه پنهان مانده باشد.

قرعه کشی خودرو از لحاظ سواد، 6/49 درصد آن­ها بی­سواد و 4/50 درصدشان باسواد بوده­اند. در ایران در دهه گذشته نیروی کار زنان در بخش کشاورزی 40 درصد کل نیروی کار برآورد گردیده، که این میزان در بخشهای مختلف متفاوت است. برآورد گردیده، که با توجه به آستانه­های در نظر گرفته شده در منابع علمی معتبر، از قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار است(سکاران، 1381: 106). جامعه آماری شامل کلیه خانوارهای روستایی شهرستان هامون، که بر اساس آمار سال 1390 برابر با 8248 خانوار است.

بنابراین نتایج حاصل از زنان چه در شکل غیر مالی و چه به صورت منابع مالی میباید پس انداز نامریی در اقتصاد خانوار تلقی شود (شادی­طلب، 1381: 223). به طور خلاصه میتوان گفت، زن روستایی در اقتصاد خانواده نقش مهمی بر عهده دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که تفاوت معنا داری بین چهار گروه درآمدی و کار پنهان وجود دارد و با افزایش سطح رفاه کار زنان نیز افزایش مییابد. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که ارزش پولی کار پنهان زنان روستایی در امور کشاورزی و دامداری به طور میانگین 740500 تومان میباشد.

که در این پژوهش با توجه به یافتههای تحقیق میتوان گفت ارزش کار یک زن روستایی در منطقه مورد مطالعه در یک ماه حدود 7405000 ریال است که در واقع بیانگر میزان کمک نقدیی است که یک زن روستایی به خانوادهاش میکند. در واقع زنان روستایی دستمزدی بسیار پایینتر از زنان شهری دارند، در حالیکه این قضیه در مورد مردان صدق نمیکند. بدون شک زنان روستایی به عنوان شاغلان پنهان جامعه روستایی فعالیتهای متنوع و متعددی را در بخشهای کشاورزی و دامداری انجام میدهند.

اختصاص بیش از دو سوم اوقات بیداری زنان روستایی شهرستان دونا به کارهای مولد بیانگر حضور قابل توجه آنها در صحنه فعالیتهای اقتصادی در روستاست. میانگین میزان زمین کشاورزی این خانوارها 3 هکتار و تعداد گاو و گوسفند به ترتیب 53/0 و 69/15راس و ماکیان 44/23 عدد است. 2- بین میزان کار پنهان زنان روستایی و سطح رفاه خانوارها (با توجه به درآمد همسر) تفاوت معناداری دیده میشود. به همین جهت ضرورت دارد اطلاعات جامع و درستی از آن در دسترس باشد تا بتوان برنامه­ریزیهای مثبتی در جهت دستیابی به جایگاه اجتماعی متناسب با این نقش اقتصادی انجام دهند.

جام جهانی ۲۰۰۲ زنان روستایی ساعات کاری بیشتری را نسبت به مردان به خود اختصاص داده و از نظر فرایند توسعه و ایجاد ثروت در جهان سهم مهمی را نیز عهده دار هستند. واقعیت این است که تولید برای بازار و بخشهای غیر بازار در خانوار روستایی یک زنجیره از فرایند تولید است و تبدیل محصولات کشاورزی به کالاهایی که نیاز های خانوار را تأمین میکند، فرقی با تولید کالا برای مبادله در بازار ندارد. بر اساس یافتههای تحقیق مشخص گردید که زنان روستایی منطقه مورد مطالعه، به طور میانگین 2 ساعت از وقتشان را در روز به تغذیه و چرای دامهایشان مشغول اند.که این تغذیه دام طیف گستردهای از قبیل چرای طبیعی دام، تهیه و دادن علوفه دستی به دام، همچنین دادن آب به دامها و آب و دانه دادن به ماکیان را شامل میشود. ​&;  ​&;​!

به عبارت دیگر کار بدون دستمزد زن روستایی با ارزش کار و یا خدماتی که از بازار خریداری میشود، تفاوتی ندارد. بنابراین، چنان­چه ساعات صرف شده مربوط به کارهای خانه برای زنان احتساب گردد، میزان فعالیت زنان در آمارهای منتشره باید بسیار بالاتر از مردان باشد. هر چند که در تقسیم جنسیتی کار، در سایر نقاط ایران معمولاً آبیاری توسط مردان انجام میشود، اما در این منطقه زنان نیز در این فعالیت مشارکت دارند.

کارگران فصلی در نظر گرفته شدهاند.

آخرین بروزرسانی در: