طول مطالعه: 5 دقیقه

عاملی خارج شدند (جدول4)

مدیران باید برآورد دقیقی از زمان مورد نیاز برای انجام وظایف داشته باشند و بتوانند به طور مشخص تعریف کنند که در زمان محدودی که در اختیار است، در انجام چه وظایفی می­توانند موثر باشند- گر چه حجم کار واگذار شده نیز باید قابل پذیرش باشد (,2006). برای بررسی تفاوت بین عوامل قانونی موانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش با میانگین فرضی18 و میانگین عامل با 24.97 ، با توجه به سطح معناداری ≤ ./.5 ، رد و1 مورد پذیرش قرار گرفت و نشان داد که میانگین عوامل قانونی در نمونه بیشتر از میانگین فرضی بود.  ​​.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو 7 شهریور و همکاران (2008) در پژوهشی که به شناسایی عوامل موثر بر مشارکت نیروهای داوطلب و نیز دلایل عدم مشارکت افراد پرداختند، این نتیجه دست یافتند که برای ترویج فعالیت های داوطلبی باید به تفاوت در شیوه زندگی آنها متناسب با جنس و نیز زمان منعطف موجود توجه کرد. عوامل فردی با متغیرهای فقدان مهارت کافی، تجارب نامطلوب گذشته، کمبود وقت و مشغله کاری و مشغله تحصیلی و خانوادگی و توقعات فزاینده دریافت حقوق و مزایا با واریانس 16.90 درصد در بین عوامل- بعد از عامل ارتباطی- اطلاعاتی- بیشترین تاثیر را داشت؛ بدین صورت که راین (1995) پرداختن به امور تحصیلی و مسئولیت­های خانوادگی و شغلی را موانع شرکت نیروهای داوطلب بیان کرده است.

نیروهای داوطلب می­توانند فعالیت های توریستی را به عهده بگیرند و به خوشی و لذت برسند و این تعادل آنها را در زندگی افزایش می دهد . از سال ها پیش در کشورهای اروپایی و غربی، مدیریت ورزشی نیز به فکر استفاده مناسب و بهینه از دیگر منابع انسانی در دسترس بوده است. عوامل ساختاری و اداری- سازمانی نیز در اولوبت های بعدی موانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج به شمار می آیند که باید تلاش شود با رفع آنها، زمینه استفاده بهینه از این نیروها در آن سازمان مهیا کرد.

آیفون 14 مکس
در سال­های اخیر به علت برخی عوامل، فعالیت نیروهای داوطلب افزایش یافته است. از این طریق، داوطلبان این فرصت را برای مدیران فراهم آورند که خدمات معمول را با کمترین هزینه و به اشکال متنوع و با کیفیت مطلوب ارائه دهند. بی تردید، همه سازمان ها وظیفه دارند برنامه­ها و فعالیت­هایی را برای مدیریت مناسب نیروهای داوطلب خود توسعه دهند. همچنین، در فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی، میزان جذب نیروهای داوطلب از جایگاه ویژه­ای برخوردار است (, ,2006).

ایرپاد پرو 2 قیمت بر این اساس، به کارگیری و استخدام افراد داوطلب ضروری است، ولی به همان میزان حفظ و نگاه داشتن این افراد برای فعالیت در سازمان نیز امری مهم و اساسی است. و ریچارد (2012) ناهمخوان بود- به نظر می رسد این ناهمخوانی به دلیل تفاوت در ماهیت، اهداف و برنامه ریزی متفاوت جامعه مورد تحقیق بوده است . به نظر می رسد که ارتباط کم فعالیت های نیروهای داوطلب با شغل افراد یا آینده شغلی آن ها، شناخت ناکافی شهروندان از فواید ورزش آموزش و پرورش و نبود فرآیند روشن و منطقی جهت گزینش و جذب نیروهای داوطلب به عنوان عامل قانونی موانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج باید مورد توجه قرار گیرد.

بورس از صفر تا صد

پس از آن، عوامل فردی با متغیرهای فقدان مهارت کافی، تجارب نامطلوب گذشته، کمبود وقت و مشغله کاری و مشغله تحصیلی و خانوادگی و توقعات فزاینده دریافت حقوق و مزایا بیشترین تاثیر را دارند و توجه خاصی را می طلبند. کوری (1990) در پژوهش خود با عنوان "فعالیت­های نیروهای داوطلب و افراد بزرگسال" به این نتیجه رسیده است که در تناسب ویژگی های شخصی و وظایف داوطلب باید به سطح مسئولیتی که داوطلب خواهان آن است، نوع افرادی که داوطلب تمایل به همکاری با آنان دارد و انتظارات داوطلب از شغلش توجه کرد.

برای بررسی تفاوت بین عامل ارتباطی- اطلاعاتی، موانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش با میانگین فرضی، با توجه به سطح معناداری ≤ ./.5 ، رد و 1 مورد پذیرش قرار گرفت. و همکاران (2011) در بررسی رابطه بین تعهد، تجربه، تعهد و عملکرد خود ارزیابی در سازمان­های ورزشی جوانان بیان کردند که در سال 2001 حدود 1.1 میلیون نفر افراد 18 ساله و بالاتر (8.2 درصد از جمعیت بزرگسال) بودند که کار نیروهای داوطلب برای سازمان­های ورزشی مربوط به تفریح و سرگرمی را در سال 2000 در کشور استرالیا بر عهده داشتند .

به عنوان مثال، بازی­های جهانی دانشجویان تورنتو در سال 1985 با 8 هزار شرکت کننده برگزار شد و شرکت کنندگان در رویداد ورزشی دانشجویان در سال 2005 به 22 هزارنفر افزایش یافت. همچنین، عوامل روانی با واریانس 8.552 و متغیرهای نگرش افراد نسبت به پایین بودن درآمد شغل خود، اختلاف نظر و فقدان دیدگاه مشترک بین مدیران ورزش آموزش و پرورش و نگرش نیروهای داوطلب در مورد ارائه خدمات نیروهای داوطلب در ورزش، تاثیرگذار بوده است.

2000) ارزش اقتصادی کار نیروهای داوطلب در ورزش امریکا را بیش از بیست بیلیون دلار برآورد کرده است، اما منابع جدیدتر بر اساس متدولوژی­های مختلف، ارزشی نزدیک به چهل بیلیون دلار را نشان داده اند. و ریچارد (2012) نشان داد که نیروهای داوطلب با استفاده از فرصت های داوطلبی، به ایجاد سهم مثبت در زندگی می­رسند و تجربه­ای که از داوطلبی به دست می­آورند، بسیار بیشتر از وظایف کاری محض است. در ایران هم مانند بسیاری از کشورها، مراکز مذهبی- مثل حسینیه­ها و مساجد- بیشترین نقش را در سازماندهی فعالیت­های نیروهای داوطلب داشته­اند.

در عامل اطلاعاتی- ارتباطی، عامل کمبود آگاهی شهروندان با بار عاملی 830/. بیشترین و جذابیت کم فعالیت­های نیروهای داوطلب با بار عاملی 372/.- کمترین بار عاملی را داشت. بدین ترتیب، برای برگزاری موفقیت آمیز رویدادها وجود نیروهای داوطلب با انگیزه و مشتاق ضروری است (,2009). برای ناحیه یک 60 نفر، برای ناحیه دو 61 نفر، برای ناحیه سه 58 نفر و برای ناحیه چهار 55 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

عوامل قانونی نیز با واریانس 11.33 درصد، سومین عامل اثر گذار از لحاظ مقدار درصد اختصاص داده به خود بود. اندام و همکاران (1388) در بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها به این نتیجه رسیدند که مشغله­های درسی و کمبود وقت، با اهمیت­ترین موارد و مشکلات جسمانی و بیماری­ها به عنوان کم اهمیت­ترین موارد انتخاب شدند. این یافته­ها نیز با یافته­های پژوهش نیکولس و همکاران(1998)و اندام و همکاران (1388) مطابقت داشت.

در نهایت عامل اداری- سازمانی با میانگین 14.51، بیشتر از میانگین فرضی 12 بود و با استفاده از آزمون تی رد و1 تایید قرار گرفت. در بررسی تفاوت بین عوامل روانی، رد و1 مورد پذیرش قرار گرفت. ، عوامل قانونی85/. ، عوامل روانی 88/.، عوامل ساختاری84/. تشکیل می­دهد(کوزه­چیان، 1385). برای برگزاری یک رویداد ورزشی که در یک محدوده­ زمانی مشخص برگزار می­شود، نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی است.

آخرین بروزرسانی در: