طول مطالعه: 5 دقیقه

به دنبال آن در 17 فروردین 1325 هـ.ش به منظور تهیه برنامه چند ساله،تشکیل هیأت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور به تصویب هیأت وزیران رسید.در واقع این گزارش را میتوان نخستین پیشنویس برنامه هفت ساله ایران تلقی کرد.با تصویب لایحه قانونی برنامه هفت ساله، به موجب تصویب نامهای در پنج مهر 1327 هـ.ش،ادارهای به نام«دفتر کل برنامه»تأسیس شد که بعدها سازمان موقت برنامه نام گرفت و اولین برنامه هفت ساله در 26 بهمن 1327 ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.برنامه دوم توسعه در ایران در 18 اسفند 1334 ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید که اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی از جمله اهداف برنامه دوم عمرانی بوده است.برنامه عمرانی سوم در 21 اردیبهشت 1346 تصویب شد که در این برنامه برای اولین بار یک سیستم مخابراتی صحیح،منظم و مدون که توانست تا حدودی احتیاجات مخابراتی و ارتباطی کشور را برآورده کند،پایهریزی شد.برنامه عمرانی چهارم در 27 اسفند 1346 ش به تصویب رسید.از جمله در این مقاله سیر تحول برنامههای توسعه در ایران قبل از انقلاب اسلامی به اختصار بررسی شده است.در برنامه اول تا سوم عمرانی بر اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی و اصلاح سیستم مخابراتی تأکید شده بود.در برنامه چهارم عمرانی بر مسائلی چون تقویت وحدت ملی، بالا بردن سطح معلومات عمومی و تخصصی و شناسایی فرهنگ سایر ملل 2شده است.در برنامه عمرانی پنجم خبرگزاری پارس و شبکه تلویزیونی رنگی در کشور تأسیس شده است.در برنامه عمرانی ششم که توسط جمعی از کارشناسان و متخصصان ارتباطات در کمیته مشترک اطلاعا و وسایل ارتباط جمعی در سازمان برنامه تدوین شد و به دلیل وقوع انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید،بر موضوعاتی چون فراهم کردن گستردهترین شرایط 3یک جامعه باز اطلاعاتی که در آن داد و ستد اطلاعات-ضمن رعایت شرایط ایجاد یکپارچگی و یگانگی ملی-آزادانه و با مشارکت فعالانه مردم صورت گیرد، تأکید شده بود.به یقین میتوان گفت برنامه عمرانی ششم در ایران،تنها برنامهای بوده است که در تهیه و تدوین آن در بخش ارتباطات از متخصصان ارتباطات و اطلاعات استفاده شده است.

جام جهانی ۲۰۱۴

در برنامه عمرانی پنجم،شبکه ارتباطی کشور که اساس و زیربنای سیاستهای اجتماعی و صنعتی کشور است،تکمیل شد.در این برنامه شبکه تلویزیون رنگی و خبرگزاری پارس نیز تأسیس شد. برای آن که سیاستگذاری و برنامهریزی ارتباطات در کشور جنبه اجرایی و عملی پیدا کند لازم است جنبهء کاربردی پیشنهادات زیر را تقویت کرد: 1.توجه خاص به آیندهنگری ارتباطی و پیشرفت و گسترش پژوهشهای تخصصی ملی به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی ارتباطات؛ 2.تشکیل یک بانک اطلاعاتی درباره منابع ارتباطی کنونی که رسانههای سنتی و نوین را شامل میشود؛ 3.ایجاد شورای عالی ارتباطات با 2استادان دانشگاه و مراکز اجرایی؛ 4.تشکیل شورای سیاستگذاری ارتباطی با همکاری دفتر امور فرهنگ و هنر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دستگاههای اجرایی مرتبط و استادان علوم ارتباطات به منظور طراحی سیاستهای ارتباطی و کمک به برنامهریزی ارتباطات. ᠎​.

آیفون 14 مکس

در بخش دوم این مقاله به بررسی وضعیت ارتباطات در سه برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی اشاره شده است. استانداردسازی 500 مورد از تجهیزات و شبکهها،خصوصیسازی و واگذاری خدمات مخابرات شهری و بخش غیر دولتی و واگذاری امور پست به شرکتهای خصوصی در برنامه دوم عملی شد.راهاندازی و تقویت شبکه سیمای استانی متناسب با فرهنگ و زبان هر منطقه نیز از جمله دستاوردهای برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی بوده است. ​​ ​ ​!

اهداف ارتباطات در این برنامه ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به وقایع داخلی و خارجی،تقویت وحدت ملی،بالا بردن سطح معلومات عمومی و تخصصی، شناسایی سایر ملل و سرگرمی بوده است. سابقه برنامهریزی و آیندهنگری انسانها برای برآوردن نیازهایی همچون خوراک،پوشاک و مسکن به روزگار دیرین بر میگردد،یعنی زمانی که بشر پا به عرصه هستی گذاشت.با مطالعهء تاریخ مدون ایران در دوران باستان،شکلهایی از برنامهریزی را در حکومت هخامنشی میبینیم.اما در جهان،برنامهریزی به مفهوم امروزی آن بعد از انقلاب اکتبر 1917 شوروی مطرح شد و پس از آن کشورهایی چون هند،انگلیس،فرانسه و ایتالیا به خصوص پس از جنگ جهانی دوم به منظور ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ و رسیدن به رشدی سریع و معقول راهی جز برنامهریزی نیافتند.اما در ایران برنامهریزی به مفهوم امروزی آن نخستین بار در سال 1316 هـ.ش در یکی از متون رسمی ظاهر شد و در 11 3این سال هیأت وزیران بنا به پیشنهاد«اداره کل تجارت»تأسیس شورای اقتصاد را تصویب کرد و بالاخهر در 10 فروردین 1325 در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست«احمد قوام» نخست وزیر وقت مقرر شد که بر اساس دو اصل بالا بردن واحد سطح زندگی و «تعدیل در توزیع ثروت»شورای عالی اقتصادی نقشههایی طرح و پیشنهاد کند.

خودرو ملی امارات

این مقاله همچنین به آثار و اهداف کیفی برنامه دوم توسعه در ارتباطات اشاره میکند.در برنامه دوم توسعه،تلفن دایری از 4 میلیون و 320 هزار شماره به 8 میلیون و 342 هزار شماره رسیده است. توجه شده و کیفیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که به توسعه ارتباطات بیش از ارتباطات توسعه توجه شده است. 5.استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در برنامهریزی ارتباطات؛ 6.توجه به نقش ارتباطات در توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی؛ 7.توجه به توسعه کمی و کیفی ارتباطات(ارتباطات جمعی،ارتباطات راه دور و ارتباطات رایانهای)و کاربرد درست آن در توسعه اقتصادی،سیاسی و فرهنگی کشور.

هدفهای کلی اطلاعات و ارتباط جمعی در برنامه ششم،بر اساس پیشنویس گزارش کمیته مشترک برنامهریزی ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در سال 1355 به شرح ذیل اعلام شد:«هدف اساسی دولت در زمینه اطلاعات و ارتباط جمعی فراهم کردن گستردهترین شرایط ایجاد یک جامعه گشوده اطلاعاتی خواهد بود که در آن داد و ستد اطلاعات ضمن رعایت شرایط ایجاد یکپارچگی و یگانگی ملی،آزادانه و با مشارکت فعالانه مردم انجام پذیرد. 9.شناخت فعالیتهای مطبوعاتی به عنوان یک حرفه مستقل و جلوگیری از پرداختهای شبه قانونی دولت به بعضی کارکنان مطبوعات؛ 10.تکمیل قراردادهای دستهجمعی کار میان کارکنان مطبوعات و مؤسسات موجود مطبوعاتی؛ 11.شناخت مطبوعات به عنوان یک عامل مهم در روند توسعه و سرمایهگذاری ملی برای ایجاد و تکمیل تجهیزاتی که میتواند به رشد سریع مطبوعات کمک کند.

برنامه عمرانی ششم که در سال 1356، کلیات،اهداف و فصول مختلف آن توسط کمیتههای تخصصی به رشته تحریر در آمد،به دلیل وقوع انقلاب اسلامی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و مختومه اعلام شد. برنامهای تصویب نشد.اما اولین برنامه مصوب پس از انقلاب اسلامی در 11 بهمن 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در برنامه عمرانی ششم،تلویزیون باید اهداف زیر را دنبال میکرده است: الف:هدایت افکار عمومی در جهت منافع ملی؛ ب:گسترش و تعمیم برنامههای آموزشی؛ 2:فراهم ساختن زمینههای ذهنی برای پیشرفت کشور و رشد سیاسی و تقویت مبانی وحدت ملی؛ د:اجرای برنامههای سالم و سرگرم کننده!

آخرین بروزرسانی در: