طول مطالعه: 5 دقیقه

حالا هر موقع کشوری مانند چین که دارای ذخایر دلار است تصمیم بگیرد دلارهای خود را به یوآن تبدیل کند، باعث افزایش عرضه دلار و کاهش ارزش آن میشود. مشابه همین مشکل در مورد کشورهای حاشیه یورو مانند یونان، اسپانیا و پرتغال حتی جدیتر است. حجم اقتصادی رو به رشد: تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۱۷، حدود ۱۲٫۶ هزار میلیارد دلار و برای ایالاتمتحده در همین سال حدود ۱۹٫۴ میلیارد یورو بوده است. البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که این اعداد برای یورو متورم است چراکه تجارت کشورهای درون منطقه یورو نیز پرداخت بینالمللی به حساب میآید درحالیکه پرداخت مابین ایالات در امریکا پرداخت بینالمللی نیست.

آیفون 14 پرو در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی منطقه یورو ۲٫۵ و رشد اقتصادی امریکا ۲٫۳ درصد بود. ، ثانیاً همزمان با رشد اقتصادی و افزایش میزان کالا و خدمات، باید پول چاپ شود. احتمالاً برای آنهایی که سیاست خارجی ویلسونی را میپسندند افزایش بدهیهای امریکا موجب تقویت هژمونی آن میشود؛ اما آنهایی که جکسونی یا حتی جفرسونی میاندیشند، بدهیهای خارجی امریکا معضل بزرگی برای آن به شمار میرود. یا ابرقدرت بودن امریکا یکی را انتخاب کند، ابرقدرت بودن را انتخاب میکند و هژمون بودن را واگذار.

رئال مادرید لایپزیش
یکی از حامیان جدی چنین انحصاری کشورهای عربی هستند که نفت خود را فقط به معیار دلار اعلام قیمت میکنند. سایر کشورها در هنگام تدوین سیاستهای پولی عمده نگاهشان به داخل و به منافع مردم خودشان است؛ اما امریکاییها آزاد نیستند هرگونه که خواستند رفتار کنند گویا که حق تعیین سرنوشت برای آنها همانند چینیها بهطور کامل وجود ندارد. مسئولیت اول امریکا این است که در هنگام خلق پول فقط نمیتواند به مصلحت ملت خویش فکر کند بلکه باید رفتار سایر بازیگران نظام پولی بینالمللی را مدنظر قرار دهد.

مشکل چهارم این است که سیاستهای پولی خزانهداری امریکا باید قدرت تأثیرگذاری بر حجم دلار در دنیا که بسیار بیشتر از حجم دلار در امریکاست را داشته باشد تا بتواند قیمت آن را کنترل کند. البته اگر پولی در یک از این سه کارکرد با اختلاف زیاد از بقیه جلوتر باشد، در سایر کارکردها هم جلو خواهد افتاد. آنها بدون آنکه زحمتی بکشند، پول چاپ میکنند و از سایر کشورها کالا وارد میکنند؛ اما قضیه به این سادگی نیست و این موضوع برای امریکا مسئولیتهای زیادی به همراه دارد.

تا اینجای قضیه اوضاع به نفع امریکاییهاست. دوم اینکه این گروه، بهویژه روسیه و چین، نسبت به اتحادیه و تبدیل به اسلحه کردن یورو به دلایل سیاسی اطمینان ندارند. با توجه به افت ارزش دلار در این سالها، میتوان نتیجهگیری کرد که ارزش یورو هم افت کرده است. لندن هماکنون عملاً به بازار مالی حوزه یورو تبدیل شده است. در اینجا یورو وضعیت نسبتاً خوبی دارد. در این بخش به این موضوع پرداخته میشود که اگر امریکا بخواهد هزینهها را تسهیم کند چه قدرتهایی توان به دوش کشیدن آن را دارند.

رئال مادرید مقابل رئال مایورکا امریکا چندان تمایلی ندارد هزینههای یک ارز بینالمللی را به دوش بکشد، اما اروپا و چین هم تمایلی ندارند این هزینهها را تقبل کنند. در اقدام نادر، چین در ماه مارس گذشته، چین تصمیم گرفت که معاملات آتی نفت خام را به واحد پول ملی خود اعلام کند. سیاستهای اخیر رئیسجمهوری امریکا و بحرانهای ناشی از آنهم بسیاری از کشورها را به تکاپو انداخته است تا جایگزینی برای دلار برای ذخایر خود پیدا کنند.

دلیل آنهم این است که حجم دلار بسیار بیشتر از حجم اقتصاد امریکاست درحالیکه در کشورهای دیگر نسبتی منطقی بین حجم پول و حجم اقتصاد وجود دارد. به نظر قدرت بیحدوحصری نصیبتان شده است تا آنجا که عدهای میپرسند قدرتمندترین فرد در جهان رئیسجمهور امریکاست یا رئیس فدرال رزرو؛ اما این فقط یک روی ماجراست. قابلتصور است که هژمونی ابرقدرت نباشد، یا ابرقدرتی هژمون نباشد. یک ارز بینالمللی باید ویژگیهایی داشته باشد که به چند تا از مهمترین آنها اشاره میکنیم: اولین آنها تعهد سیاسی است.

قرعه کشی ایران خودرو Z4car

در کنار تعهد سیاسی حجم اقتصادی آن کشور و بازار مالی توسعهیافته از الزامات اقتصادی یک کشور دارنده ارز بینالمللی است. با خروج بریتانیا، اتحادیه اروپا از داشتن یک بازارمالی توسعهیافته درخور یک ارز بینالمللی محروم است. بعد از لندن فرانکفورت را میتوان نام برد که فاصله زیادی با الزامات یک بازار مالی درخور یک ارز بینالمللی دارد. تصور کنید ماشینی داشتید که برایتان اسکناسی چاپ میکرد، اسکناسی که همه دنیا آن را بهعنوان یک کاغذ بهادار و “معتبر ” میپذیرفتند.

اعتبار یک اسکناس یعنی اینکه آن اسکناس بتواند سه کارکرد اصلی پول در اقتصاد را ایفا کند. اقدام اخیر ائتلاف حاکم در ایتالیا در تخطی از این قانون زنگ خطری برای یورو محسوب میشود. تمرکز گزارش بر روی یورو هست، اما به یوآنهم پرداخته خواهد شد. درمجموع ارز دیجیتال بخشی از مشکل را حل میکند، اما بخش دیگری از آن باقی میماند که نیاز به توضیح مفصل دیگری در جای دیگر دارد. تقریباً تمام پلتفرمهای معاملاتی دلار را ارز پیشفرض خود میدانند.

ایرپاد پرو یا حالا شما مسئول هستید اعتبار اسکناسهای چاپشده را حفظ کنید. پول چاپشده باید صرف واردات شود تا بتواند وارد چرخه تجارت بینالملل شود. گزارش حاضر تلاش میکند تا صفحه بازی این ارزهای بینالمللی را قدری روشنتر کند. همانطور که از این نمودار مشخص است نقش بینالمللی یورو نسبت به دوران اوج خود در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ کاهش زیادی داشته است. خبر خوب اینکه میتوان گفت از سال ۲۰۱۴ یورو در حال باز پس گرفتن ارزش ازدسترفته خود به دنبال بحران سال ۲۰۱۰ به بعد است.

آیفون 14 دیجی کالا بحران اقتصادی ابتدای دهه ۷۰ باعث کاهش اعتماد به دلار امریکا شد. البته این وضعیت نشان میدهد که دلار در حال افول است چراکه معمولاً ترکیب ذخایر بانکهای مرکزی در بلندمدت به سمت ارز غالب در مبادلات گرایش پیدا میکنند؛ اما در کوتاهمدت این وضعیت گواهی است بر صدق نظریه گرامشی که میگفت پول بد پول خوب را از گردونه مبادلات خارج میکند. داشتن یک ارز بینالمللی بسیار جذاب است. عامل پنجم هم ریسک اقتصادی است که البته تعیینکننده نیست اما بر سر راه بینالمللی شدن یک ارز مانع ایجاد میکند.

ولادیمیر پوتین جوانی
اول اینکه یک ارتش قوی باید ضامن ثبات ارز آن کشور از حمله خارجی باشد. سوم اینکه ریسک سیاسی آن کشور پایین باشد. ریسک سیاسی شاخصهایی دارد. درنتیجه پول بد بیشتر کارکرد مبادله و پول خوب بیشتر کارکرد ذخیره پیدا میکند. درنتیجه اگر زمانی طلا پایه دلار بود، میتوان گفت امروز نفت پایه دلار است. کاهش ارزش دلار باعث از بین رفتن داراییهای امریکاییها میشود. سؤال اینجاست که چه مقدار کاهش نرخ بهره باعث چه مقدار کاهش ارزش ریال میشود. ​​​​ ​!

آخرین بروزرسانی در: