طول مطالعه: 5 دقیقه

در اینجا با توجه به سناریوهای مطرح شده در مورد تغییر ابزار سیاست­های مالی که قبلا ارائه شد، میزان تغییرات رفاه با توجه به ابزارهای سیاستی موجود در دست برنامه­ریز و سناریوهای تعریف شده محاسبه می­گردد. نتایج نشان میدهد کمترین میزان زیان در رفاه مربوط به سناریوی اول و سناریوی چهارم می­باشد. همچنین مقایسه سناریوی دوم و سوم مدل نشان می­دهد که به دلیل ورود مالیات بر مصرف در حالت سناریوی سوم، مقدار کاهش رفاه در حالت سناریوی دوم کمتر از زیان رفاه در حالت سناریوی سوم می­باشد.

ابرتورم جهانی

همچنین فرض می­شود که دولت از یک قاعده سیاست مالی جهت تعیین مالیات بر درآمد نیروی کار به صورت زیر استفاده می­کند که در آن نسبت بدهی هدف دولت به تولید در قاعده مالی می­باشد. نتایج نشان داد توسعه نظری مدل استاندارد تعادل عمومی تصادفی پویا به اقتصاد باز و برآورد بیزینی مدل و ارزیابی آن با توجه به اهمیت نسبی شوکهای مختلف و اصطکاک­های موجود برای توضیح پویای اقتصاد باز با استفاده از روش فوق امکانپذیر می­باشد. با توجه به بهبود سطح تکنولوژی، اشتغال و به دنبال آن درآمد کاهش یافته و این منجر به کاهش رفاه می­گردد.

در رابطه (32) عبارت با توجه به فرض این که بنگاه­ها جهت تأمین ارز قادر به فروش اوراق قرضه در بازارهای بین­المللی بوده و با در نظر نگرفتن این فرض، عبارت فوق از رابطه حذف می­گردد. نتایج نشان داد با افزایش تغییر در هزینه­های دولت، مسیر یکنواخت انحراف مالیات­ها، به طور فزاینده، قابل اهمیت شده و نقش جذبکنندگی شوکها توسط تورم برجسته شده است. در این رابطه نرخ بهره اسمی بدون ریسک اوراق قرضه معامله شده در بازارهای بینالمللی، شوک حق جبران ریسک است.

گفتنی است به دلیل رعایت اختصار، فقط پارامترهای اصلی و مهم آورده شده و بقیه مقادیر کالیبره­سازی حالت پایدار که در اینجا موجود نیست، در رساله ارائه شده است. مدل به کار گرفته شده مدلی تعمیم­یافته برای یک اقتصاد باز است که از یک مدل اقتصاد بسته که برای تجزیه و تحلیل سیاست پولی توسط کریستیانو، اچینبام و اوانس (2005)، ساوو (2004)، آدولفسون و همکاران (2007) و اشمیت و اوریب (2004، ب) مطرح شده ­است، گرفته­ شده است.

مسی و رونالدو در مطالعه فطروس و همکاران (1393) در محدودیت بودجه خانوار اوراق قرضه خارجی وارد شده است. گفتنی است مسأله تولیدکنندگان کالاهای قابل­مبادله­­، مسأله بنگاه­های کالاهای وارداتی و مسأله بنگا­ه­های کالاهای صادراتی و روابط تغییرات شاخص تورم در رساله مربوط ارائه شده است. خانوار در زمان عرضه نیروی­ کار خود به بنگاه، افزایش دستمزدی بیش از دستمزدهای حقیقی خود به بنگاه تحمیل می­کند که با نشان داده شده است. اهمیت به کارگیری هر کدام از ابزارهای مالی و تغییرات رفاهی ناشی از اعمال آنها در محدوده­های شرایط تعادلی در بیشتر تحقیقات مورد تاکید قرار گرفته است.

بنابراین سیاست­گذار می­تواند با ایجاد شوک­هایی که منجر به افزایش رفاه می­شوند، همزمان با اعمال ابزارهای سیاست مالی در دسترس خود به حداقل سازی زیان در رفاه بپردازد. در حقیقت، برنامه­ریز می­تواند با بررسی تغییرات رفاه ناشی از تغییرات در ابزارهای سیاست مالی، اولویت و رتبه­بندی استفاده از این ابزارها را که برای سیاست­گذار بسیار حائز اهمیت می­باشد، تعیین و مشخص نماید. هدف این مقاله بررسی گزینه­ها، اولویت­ها و انتخاب­های سیاست­گذاران و برنامه­ریزان در شرایط بهینه حالت پایدار اقتصادی می­باشد که به دنبال تحقق و بررسی رابطه بین متغیرها در مسئله سیاست­گذار بوده تا بتواند پاسخ­های بهینه­ای با توجه به محدودیت­های اعمال شده توسط مفروضات پارامتری و ابزار موجود برای طراحان و برنامه­ریزان مطرح نماید.  ​​​.

واردات خودرو آزاد شد
سیاستگذارانی که به مداخله دولت و بانک مرکزی در اقتصاد اهمیت می­دهند، همیشه در رسیدن به اهداف اقتصادی موفق نبوده­اند. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورها، دولتها می­توانند با تعیین و اعمال قواعد و سیاست­های پولی و مالی بهینه به تامین رفاه اقتصادی قابل قبولی دست یابند. خانوار با خرید کالاهای سرمایهگذاری بنگاه­ها، به انباشت فیزیکی سرمایه برای بخش­های قابل­مبادله اقتصاد داخلی() و غیرقابل ­مبادله () در اقتصاد با نرخ استهلاک سرمایه میپردازد. در اینجا مجموعه­ای از خانوار با افق زندگی نامحدود ( ) در اقتصاد داخلی وجود دارند که هرکدام از آنها دارای یک نوع نیروی ­کار می­باشند.  &;&;!

میانگین تورم جهانی

فرض بر این است که این اقتصاد دارای چهار بخش است که در هر بخش مجموعه­ای از بنگاه­ها وجود دارد که در چارچوب رقابت انحصاری عمل می­کنند. بنگاه­ها قیمت­های جدید خود را بر طبق احتمال (که در بین بخش­ها و بنگاه­ها مستقل است) و تنظیم می­کنند. در سناریوی سوم فرض برا این است که دولت مالیات همه درآمدها را در نرخی یکسان دریافت می­کند؛ بنابراین، . وجود مالیات منفی بر مصرف در حالت سناریوی اول و نبودن مالیات بر مصرف در حالت سناریوی چهارم می­تواند از دلایل کم شدن میزان کاهش رفاه باشد.

از طرفی با بهبود تکنولوژی میزان تولید افزایش می­یابد. این افزایش قیمت در کالاها، باعث کاهش میزان سرمایه­گذاری شده که این کاهش در سرمایه­گذاری نیز منجر به کاهش در تولید و درآمد خواهد شد و رفاه را کاهش خواهد داد. بنابراین مالیات بر مصرف نقش مهمی در تغییرات رفاه بازی خواهد کرد. نتایج نشان داد نقش یک شوک مالی برای توضیح نوسانات در سرمایه­گذاری و تولید ناخالص داخلی بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، شوک­ مالیات بر درآمد به دلیل کاهش درآمدها منجر به افزایش عرضه نیروی کار شده و در ابتدا تولید افزایش مییابد.

ایرپاد پرو 2 دولت برای تأمین مالی مخارج برونزای خود به مجموعه­ای از مالیات­ها مانند مالیات برمصرف، مالیات بر درآمد نیروی ­کار، مالیات بر درآمد سرمایه و مالیات بر سود بنگاه نیاز دارد. همچنین مالیات بر درآمد نیروی کار در این بازار نیز مانند بازار کاملا رقابتی، به طور قابل ملاحظه­ای دارای مسیر یکنواخت است؛ هرچند که نرخ تورم بسیار پر­نوسان و دارای ناهمبستگی سریالی باشد. 2011) در مقاله خود نیروهای محرک و اصطکاکهای مهم در پویایی چرخه­های تجاری برای یک اقتصاد باز را بررسی کردند.

بخش تعادل رمزی (مسأله رمزی) و تمام روابط و معادلات مربوط به آن، به دلیل کمبود فضا در مقاله آورده نشده و به صورت کامل در صورت درخواست خوانندگان مقاله قابل ارائه می­باشند. داده­های فصلی، شاخص بهای مصرف­کننده، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت، بدهی دولتی، سرمایهگذاری، شاخص قیمت­های صادراتی و وارداتی و شاخص قیمت­های بخش قابل مبادله و غیر­قابل مبادله می­باشند. این افزایش تولید منجر به افزایش رفاه خواهد شد. درجه استمرار عادت مصرف به وسیله پارامتر تعریف می­شود. از طرفی با شرح وجود تقاضای برای کالای ، ، پارامتر کشش جانشینی میان انواع کالاهای غیرقابل­ مبادله تعریف می­شود.

آخرین بروزرسانی در: