آخرین مطالب

نحوه خرید 2 deaton, a and mull bauer (3) منبع من

طول مطالعه: 5 دقیقه

در این مدل، یک درصد تغییر درسطح قیمت خوراکیها، مسکن و مخارج واقعی مصرف کننده، سبب تغییری به میزان 54/0 درصد، 16/0 درصد و 05/0 درصد درجهت عکس برسهم خوراکیها ...