آخرین مطالب

در دانش oil, 6th development plan, resistive economy (2) قبلی

طول مطالعه: 5 دقیقه

این روش در مقایسه با روش کنونی صادرات نفت خام که همراه با نوسانات شکننده است، به مراتب مطلوب­تر خواهد بود. جهت کنترل نوسانات اقتصادی و رسیدن به وضعیت ثبات و...