آخرین مطالب

بیشتر.. امید 25 ساله نیز ملوان است (7) نمایه

طول مطالعه: 5 دقیقه

به گفته بیشتر مصاحبهشوندگان، یکی از این روشها رویآوردن به مصرف کالاهای لوکس و تجملی یا بهعبارتدیگر رفاهطلبی است؛ چنانکه طبق اظهارات این افراد و همچنین، مشاه...

وب سایت ما نسبتهای سودآوری و ویژگیهای مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده مبتنی بر ریسک (5) کلیک کنید

طول مطالعه: 5 دقیقه

مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ثبت و تسلیم اداره مربوطه دادهاند از ریسک رسیدگی کمتری برخوردارند. افرادی که اظهار داشتند که مالیات را از گردش ما...