آخرین مطالب

صفحه وب ما تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی استان تهران) (4) صفحه بعدی

طول مطالعه: 5 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران) این نمودار نشانگر رشد مثبت در اعتیاد به مواد مخدر در دوره دوم، یعنی...