آخرین مطالب

لنگر عاملی خارج شدند (جدول4) (4) خانه سایت

طول مطالعه: 5 دقیقه

عاملی خارج شدند (جدول4) مدیران باید برآورد دقیقی از زمان مورد نیاز برای انجام وظایف داشته باشند و بتوانند به طور مشخص تعریف کنند که در زمان محدودی که در اخت...