آخرین مطالب

لیست قیمت سپس با مدل ایجاد شده سایت مفید

طول مطالعه: 5 دقیقه

مطابق نتایج جدول (2) ضریب متغیر خودرگرسیونی مرتبه اول (1)در سطح یک درصد معنادار است؛ یعنی فرضیه صفر مبنی بر عدم خود همبستگی درجه اول تفاضل مرتبه اول جملات ا...